Dashboard สถานการณ์ จ.ยะลา
แจ้งเดินทางกลับจากต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวปลอม
Responsive image


สื่อประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...เอกสารดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์


Video

สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าคนไทย ใจไม่ป่วย

เต้นสู้ COVID-19

สอนเต้น - เต้นสู้ COVID-19

รับผิดชอบต่อตัวเอง เท่ากับรับผิดชอบต่อสังคม #COVID-19

5 ข้อห้ามที่ควรปฏิบัติ..
แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ

หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส?

ใช้ “เจลแอลกอฮอล์” อย่างไรให้ถูกต้อง