สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 61
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
Agenda 2561
ปัญหาสาธารณสุขเพื่อการกำหนดทิศทางแผน ปี 2561
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 เพื่อจัดทำแผนปี 2561
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง (Performanace Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 ของกองตรวจราชการ
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) รอบ 12 ไตรมาส 4 เดือน ประจำปีงบ 2560 เขต 12
MOPH 2018 brochure v5_150960_11.40
kpi_template ปี 2561
นำเสนองาน Servic Plan 9 ม.ค. 59
คปสอ.นำเสนอ 17 พย 2559
Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี
ข้อมูลจากการประชุมแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 ณ 18-20ต.ค.59
แบบฟอร์มนโยบายปี 60
ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------