ขอบเขตการให้บริการ
1 . การออกใบอนุญาตขายยา
2. การออกใบอนุญาตผลิตอาหาร ( อ.1/ สบ.1)
3. การออกใบอนุญาตการจดทะเบียนอาหารและการแจ้งรายละเอียดอาหาร ( สบ.5)
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยา( ไม่รวมการย้ายสถานที่ )
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยา ( รวม สบ.2 ยกเว้นการตรวจสถานที่ใหม่)
6. การแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร ( สบ.6)
7. การออกใบแทนใบอนุญาตขายยา
8. การออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
9. การออกสำเนาใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร
10. การต่ออายุใบอนุญาตขายยา
11. การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ( ผ่านการประเมิน GMP แล้ว)
12. การมอบตัวศิษย์และการขึ้นทะเบียน สอบความรู้แพทย์แผนไทย
13.การออกใบรับรองคุณภาพสถานบริการเพื่อสุขภาพ (สปา/การนวดเพื่อสุขภาพ/การนวดเพื่อเสริมสวย)
14.การออกใบอนุญาตสถานพยาบาล
15.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/การออกใบแทน รายการในใบอนุญาตสถานพยาบาล
ผู้จัดการศูนย์
ภญ. พิกุล จิรรัตนโสภา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ภญ. นพมาศ บุษบรรณ นางอัญชลี ขวัญเจริญ นางพิมลวรรณ อ่อนประเสริฐ
E-mail: FDAPV95@FDA.MOPH.GO.TH
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Services Center ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ชั้น 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา   โทร 0 7321 1726   โทรสาร 0 7321 1726
หรือ  Link t o :
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Services Center ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา