E-Book PDF PDF PDF PDF PDF  
   
  PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
  สารสา'สุข
เดือน ต.ค. 60
สารสา'สุข
เดือน ก.ย.60
สารสา'สุข
เดือน ส.ค.60
สารสา'สุข
เดือน ก.ค.60
 
สารสา'สุข
เดือน มิ.ย.60
 
สารสา'สุข
เดือน พ.ค 60
 

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560) 24/11/2560
แบบประเมินกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" จ.ยะลา ปี 2560 23/11/2560
จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์เรื่อง "จัดคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561" 10/11/2560
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 10/11/2560
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 07/11/2560
สธ.ส่งสำเนาหนังสือโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ที่ ฝกผ 090000/1086 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล 06/11/2560
สำนักงานรัฐมนตรี ขอแจ้งเรื่องการขยายเวลาให้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
24/10/2560
สำนักงานรัฐมนตรี ขอชี้แจงรูปแบบและแนวทางการจัดทำหนังสือ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 24/10/2560
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ 11/10/2560
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 10/10/2560
กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สน.งบประมาณ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด สัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สป.ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 27/09/2560
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 27/09/2560
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาปี 2561 14/09/2560
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 2561 28/08/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" 10/08/2560
ระเบียบสำนักนายกเรื่องการชักธงชาต 10/08/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 13/11/2560
สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องฯ 08/11/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" 01/11/2560
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 17-18 พ.ย. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 24/10/2560
สธ. ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 06/09/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 24/08/2560
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงานปี 61 และ ปี 62 24/08/2560
กระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 04/08/2560
แนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (sms)  15/07/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
สป.ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ของทันตแพทยสภา ปีการศึกษา 2561 22/11/2560
วสส.ยะลา ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 22/11/2560
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรมภายในประเทศของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ/ลูกจ้างประจำ
20/11/2560
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding/วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอาย 20/11/2560
ชมรมเครือข่ายพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาล Thailand 4.0" 20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561
20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4
20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)" 20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU)" 20/11/2560
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง "THe 6th Asian International Conference on Humanized Health Care 2017 AIC-HHC 2017"
20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4 20/11/2560
สป.แจ้งเรื่องการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบ 2561 20/11/2560
ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 20/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 19/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญญาณ 07/11/2560
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาการสาธารณสุขชุมชุน ปี 60 ครั้งที่ 2 07/11/2560
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 60 ครั้งที่ 2 07/11/2560
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำปี 2561(ของ ศอ.บต) 07/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 06/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses conference 2017 06/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องวิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร 03/11/2560
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาล 03/11/2560
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 31/10/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 31/10/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย We care IV care 31/10/2560
ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 31/10/2560
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 31/10/2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ 31/10/2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ 31/10/2560
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 5 31/10/2560
รับย้ายรับโอนข้าราชการ 31/10/2560
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7 31/10/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 31/10/2560
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปฯ 31/10/2560
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 31/10/2560
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10 th เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 31/10/2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.รามันและรพ.บันนังสตา สสจ.ยะลา 31/10/2560
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 27/10/2560
แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิพิเศษสมาชิก กบข ทรูมูฟ เอช 24/10/2560
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 24/10/2560
การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 และงานมุฑิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 24/10/2560
สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธาน 12/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธาณสุขอำเภอ 26/09/2560
เลื่อนประกาศรายชื่อเข้าคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 06/09/2560
เอกสารการประชุมพิจารณาข้าราชการ ขอโอน/ย้าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 29/08/2560
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ปรับปรุง ณ 24 ส.ค. 2560 25/08/2560
สมาคมลูกจ้างสธฯ เชิญเข้าร่วมประชุม การสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2560 10/08/2560
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 21/06/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 07/11/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 03/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
     - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
     - ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
02/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 31/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 30/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 24/10/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตั้งแต่ 12-20 ตุลาคม 2560
  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
12/10/2560

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2561 14/11/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" 07/11/2560
รายงานราคากลางโครงการเช้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 03/11/2560
แบบฟอร์ม e-bidding, คัดเลือก งบลงทุนปี 2561 31/10/2560
แบบฟอร์มส่ง กลุ่มงบลงทุนภูมิภาค 31/10/2560
รายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2561 ยูนิตทำฟัน 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 KVA) 30/08/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) ประจำปี 2560 08/08/2560
รายงานราคากลางโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจพัฒนาการ DSPM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางโครงการการจ้างทำคู่มือ DSPM และ DAIM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560 14/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำ) ณ โรงพยาบาลกาบัง 12/07/2560
แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 12/07/2560

  อ่านทั้งหมด