หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
กฏกระทรวงสาธารณสุข 01/07/2561
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 01/07/2561
ผังโครงสร้างบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2560  01/07/2561

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด    
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด    
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน มีความรักและปรารถนาดีต่อกัน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์เดียวกัน