โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                 ไฟล์โครงหน่วยงาน
  ผังโครงสร้างผังโครงสร้างบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2560       
                 ไฟล์โครงสร้างบุคลากร
   
 
    เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน มีความรักและปรารถนาดีต่อกัน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์เดียวกัน
     
   
     
 
    1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
    2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขใขเขตพื้นที่จังหวัด 
    3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
    4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย