หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ Audit ครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ 16 พ.ค. 2560 19/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ไฟล์นำเสนอ ครั้งที่ 2/2560 18/07/2560
สรุปเกณฑ์ในการตรวจสอบ 16/05/2560
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) จ.ยะลา (สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) **แก้ไขล่าสุด 15 พ.ค. 2560 11/05/2560
เอกสารมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล (Audit) พ.ศ. 2559 11/05/2560
แบบฟอร์ม-ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ การบันทึกข้อมูล และ การให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 11/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก 16/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก 16/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน 16/05/2560
      - ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ผู้ป่วยใน 16/05/2560