หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
สรุปการประชุมคณะกรรม CIO จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560 ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560 02/09/2560
สรุปการประชุมคณะกรรม CIO จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 ณ วันที่ 5 ก.ค. 2560 06/07/2560
สรุปการประชุมคณะกรรม CIO จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560 ณ วันที่ 7 เม.ย. 2560 19/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560 17/08/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 05/07/2560
รายงานการประชุม CIO จ.ยะลา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 เมษายน 2560 04/07/2560
รายงานการประชุม CIO จ.ยะลา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 07/04/2560
วาระการประชุมครั้งที่ 2 (7 เมษายน 2560) 31/03/2560
       - หนังสือเชิญประชุม สำหรับ สสอ. 31/03/2560
       - หนังสือเชิญประชุม สำหรับ รพ. 31/03/2560
คำสั่งคณะกรรมการ CIO จ.ยะลา (สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 31/01/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2560 31/01/2560