ประชุมคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 ธ.ค. 2561 25/12/2561
  *********************************************************************************
ประชุมคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 ส.ค. 2561 09/08/2561
ประชุมคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 มิ.ย. 2561 25/06/2561
        - กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (พฤษภาคม 2559) Hospital IT Quality Improvement Framework (HITQIF v1.20) 25/06/2561
        - Hospital IT Maturity Model (December 2017) 25/06/2561
        - TMI Hospital IT Maturity Model (March 2016) 25/06/2561
        - แบบประเมิน HAIT 25/06/2561
ประชุมคณะกรรมการ CIO ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 พ.ค. 2561    
       - วาระการประชุม 01/05/2561
       - ไฟล์นำเสนอ 01/05/2561
       - วาระติดตาม VDO Conference กระทรวงฯ    
          - วัคซีน 01/05/2561
          - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 01/05/2561
          - SmartHospital 01/05/2561
       - หนังสือปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรม JHCIS 01/05/2561
  *********************************************************************************
ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560 17/08/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 05/07/2560
รายงานการประชุม CIO จ.ยะลา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 เมษายน 2560 04/07/2560
รายงานการประชุม CIO จ.ยะลา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 07/04/2560
วาระการประชุมครั้งที่ 2 (7 เมษายน 2560) 31/03/2560
       - หนังสือเชิญประชุม สำหรับ สสอ. 31/03/2560
       - หนังสือเชิญประชุม สำหรับ รพ. 31/03/2560
คำสั่งคณะกรรมการ CIO จ.ยะลา (สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 31/01/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2560 31/01/2560