หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
แบบประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community) | 19/07/2561
กำหนดจัดอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา    
      - ชื่อผู้ใช้งานและรหัสหัสผ่านระบบ NEHIS 18/06/2561
      - คู่มือใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 18/06/2561
      - โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 18/06/2561
การดาเนินโครงการอาหารปลอดภัยระดับประเทศ 06/06/2561
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 06/06/2561
คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร (Food Safety Hospital) 05/06/2561
ฮีทสโตรก 24/04/2561
หมอกควันและฝุ่นละอองป้องกันได้ 24/04/2561
ระบบบำบัดน้ำเสีย 27/03/2561
บรรยายแนวทางพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง final 2017 22/03/2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2561 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 15/02/2561
ประชุมมาตรฐานการจัดบริการ วันที่ 29 มกราคม 2561 28/01/2561