หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
       

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
แบบฟอร์มรายงานน้ำท่วม (ปรับใหม่ 2 ต.ค.61) 02/10/2561
คู่มือการใช้งาน WEB EOC Version 2 20/09/2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการEOC วันที่ 18-19 ม.ค. 2561 19/01/2561
DCIR รวมภัย    
     - DCIR รวมเหตุการณ์และภัย ระดับจังหวัด ปี 2560 14/07/2560
     - DCIR โรคติดต่อ 14/07/2560
     - DCIR อุบัติภัย 14/07/2560
รวมไฟล์แผนเผชิญเหตุ IAP 02/07/2560
flow งาน EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 30/06/2560
เอกสารรูปเล่มกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ EOC ปี 2559-2564 02/06/2560
การจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Overview for developing IAP) 02/06/2560
แผนการป้องกันภัย ของ ปภ. ปี 2558 02/06/2560
แบบฟอร์มทะเบียนการระดมอัตรากำลัง EOC (ส่วนนอก) 02/06/2560
แบบฟอร์ม IAP_Thai (ปลดล็อกแล้ว) ที่ใช้อยู่ 02/06/2560
แนวทางการพัฒนา EOC & SAT 02/06/2560
เนื้อหาคู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ 02/06/2560
เนื้อหากรอบแนวทางการพัฒนา EOC เล่มสีฟ้า 02/06/2560
คู่มือ ICS ของ สพฉ. พค 2560 02/06/2560
EOC 4 แผน AHP สสจ.ยะลา ฉบับรวม 02/06/2560
EOC 3 คำสั่งศูนย์ EOC ของ สสจ.ยะลา 02/06/2560
EOC 2 ผังโครงสร้างกล่องภาระกิจ 02/06/2560
EOC 1 การระดมทรัพยากร (สถานที่) 02/06/2560
EOC Unit 2 เฉลย 02/06/2560
เหตุที่ต้องรายงาน DCIRs 20/02/2560
แบบรายงานสถานการณ์ DCIR ใช้จริง 20/02/2560
ทะเบียนการระดมอัตรากำลัง EOC 20/02/2560
PPT ประกอบการประชุม EOC และ SATวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 20/02/2560
เอกสารประกอบการประชุม EOC และ SAT 17 กุมภาพันธ์ 2560 20/02/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
  แบบรายงาน PHER    
แบบรายงานน้ำท่วมของพื้นที่ปรับใหม่ 17 ต.ค 2559 17/10/2559
แบบรายงาน PHER 3 25/08/2559
แบบรายงาน PHER 1 25/08/2559
แบบรายงานสถานการณ์ สาธารณภัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 26/07/2559
สรุปประชุม PHER 23 พย. 55 ล่าสุด 23/11/2555
  เอกสารความรู้/แนวทางปฏิบัติ/แบบฟอร์ม    
บทบาทหน้าที่ คณะทำงานตามโครงสร้างระบบบัญชาเหตุการณ์ ICS ใหม่ ปี 2559 16/02/2559
โครงสร้างการจัดองค์กรระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 16/02/2559
ร่างคำสั่ง PHER ใหม่ จังหวัดปี 2559 ฉบับมีครุฑ (แก้ไข 16 ก.พ 2559) 16/02/2559
การรายงานสถานการณ์การตอบสนองภาวะ pher 28/08/2559
ผังโครงสร้าง ICS ปี 2559 ณ 22 ส.ค 59 22/08/2559
ร่าง PowerPoint เพื่อการประชุม 22 ส.ค. 59 22/08/2559
รายละเอียดการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 22 ส.ค. 59 22/08/2559
แผนผังขั้นตอนการรายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ด้านการแพทย์ฯ 21/10/2556
แนวทางการปฏิบัติร่วมการลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หนังสือแจ้ง | Flow Chart
29/07/2555
การลำเลียงทางอากาศ 29/07/2555
ผังโครงสร้าง PHER ปรับ ณ 29 ก.ค.55 29/07/2555