หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.ยะหา วันที่ 16 มิถุนายน 2560 15/06/2560
ตัวชี้วัดการพัฒนาข้อมูล - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 05/06/2560
ไฟล์นำเสนอข้อมูล 8 แฟ้ม เปรียบเทียบรายอำเภอ 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.กาบัง วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.กรงปินัง วันที่ 12 มิถุนายน 2560 11/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.เมืองยะลา วันที่ 9 มิถุนายน 2560 08/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.บันนังสตา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 07/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.รามัน วันที่ 7 มิถุนายน 2560 06/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.เบตง วันที่ 6 มิถุนายน 2560 05/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.ธารโต วันที่ 5 มิถุนายน 2560 04/06/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.เมืองยะลา 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.เบตง 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.บันนังสตา 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.ธารโต 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.ยะหา 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.รามัน 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.กาบัง    
ไฟล์นำเสนอการนิเทศคปสอ.กรงปินัง 04/06/2560