สารสา'สุข ยะลา
ประจำเดือน มี.ค 60
       

    สน.จ.ยะลา ประกาศเรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560) 
    สน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ยะลา ขอความร่วมมือเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 
    สน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ยะลา ขอความร่วมมือเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 
    คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการเภสัชจุลชีวิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 
    มอ.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 
    รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตัวชี้วัดที่ 72 - 73 
    นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา 
    จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดการลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญๆ ในส่วนภูมิภาค 
    จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 
    สำนักงานขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2560 และปีต่อๆ ไป ซึ่งหมดเขตในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีเดียวกัน 
    สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
    กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่อง "การให้ความสำคัญในการใช้ตราอัตลักษณ์ (LOGO) กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง" 
    มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ แม่ 100 ปี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
    ธอส. ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ "โครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ" 
    กรมการแพทย์ขอความร่วมมือคัดเลือกแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์ที่มีหน้าที่ตรวจโรคผิวหนัง เพื่อเข้าร่วมระบบให้คำปรีกษาคลินิกผิวหนัง On line ผู้สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
    ไฟล์นำเสนอการประชุม CIO จังหวัดยะลา วันที่ 31 ม.ค. 2560 
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบ จชต.60 
    แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการปี 2560 
    แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 
    สสจ.นครสวรรค์ "ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภาคเหนือ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ สวนสาธารณะหน้าเทศบาลนคร จ.นครสวรรค์" 
    จังหวัดยะลา ขอเชิญ "ขรก,ลูกจ้าง และพนักงานที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี...ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ 2560 ณ เดอะเลกาซี รีเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี" 
    ฟอร์มรายงาน องค์กรเป็นเลิศ ปี 2560 (ปรับปรุงไฟล์ 10 ม.ค. 60) 
    แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาตใต้ ปีงบประมาณ 2560 
    สป.แจ้งเรื่อง "ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 
    ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2559 
    จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง "การคัดเลือกครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัด และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี 2560" 
    ขั้นตอนและโปรแกรม web conference 
    ศาลากลางจังหวัดยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์"การเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" 
    สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์แจ้ง "การขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านบริหารการเงินการคลังและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (PLEP)" ถึงวันที่ 20 ธ.ค 59 
    ไฟล์ประชุม Conference วันที่ 29 พ.ย 2559 เรื่อง "การใช้โปรแกรม HDC ติดตามควบคุมกำกับและประเมินผลงาน" 
    วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560 
    จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง "การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ" ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
    ไฟล์เอกสารประชุม Conference วันที่ 16 พ.ย. 2559 เรื่อง "การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม" 
    จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง "การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ" 
    สน.จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวและนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว 
    สน.จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    คู่มือการใช้งาน HDC สำหรับผู้บริหารและผู้ใช้งาน 
    สคบ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นอันตรายของสินค้าที่เรียกกันว่า"ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ำ"หรือ"ตัวดูดน้ำ" 
    ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) ขอเชิญร่วมรณรงค์"สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559"
      ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 [หนังสือเชิญ] | [ดาวน์โหลดสื่อรณรงค์] 
    กองทุนเยียวยา 
    แบบฟอร์มแผนปฎิบัติราชการปี 2560 
    แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 
    การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
      [ สสจ. ] | [ รพช. ] | [ สสอ. ]
    แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ปี 2560
    แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 60 [สำหรับ รพ.] [สำหรับ รพ.สต.]
    แบบสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 35 ปีขึ้นไป
    สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2559 11 มีนาคม 2559
    รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน ปี 2559
    แนวทางตรวจสอบ จาก สตง.
    แบบรายงานผลการช่วยเหลือผู้ยากจน
    เอกสารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน UC ของ สตง
    องค์กรไร้พุง นโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
    การคัดเลือกบุคคลองค์กรผู้มีผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น 2559
    การสำรวจฐานข้อมูลรั้วของสถานบริการสาธารณสุข
    เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ให้กับเจ้าพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 21-22 มี.ค. 59
    คู่มือแนวทางการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสมเหตุสมผล 1 มี.ค.59
    สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
    การเตรียมความพร้อมเพื่อการเผชิญภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
    แบบฟอร์มแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามส่วนขาด/ความต้องการพัฒนา ปี 2559
    แบบวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559
    ตัวชี้วัด QA ปี 2559
    การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2559
    แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ ปี 2559
    แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2559 (ระดับพื้นที่)
    แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

    สป.แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ปี 2560
    คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่องเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ครั้งที่ 1 ศาสตร์สู่ความสำเร็จและความมั่นคงของระบบสุขภาพ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
    อัพเดทฐานข้อมูลอัตรากำลัง [ รพช. ] | [ สสอ. ]
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 1 อัตรา
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ยะลา
    เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ยะลา
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา
    ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สสจ.ยะลา
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (เริ่มรับสมัคร 25 - 31 ส.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เริ่มรับสมัคร 18 - 26 ส.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ (แม่บ้าน ระดับ บ.2) ผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 (ทดสอบภาคปฏิบัติ) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559 (แก้ไขไฟล์ใหม่ 22 ก.ค. 59)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แม่บ้าน ระดับ บ.2)
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สสจ.ยะลา ประจำปี 2559
       * แก้ไขผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักทรัพยากรบุคคล

    ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์