สารสา'สุข
เดือน พ.ย. 60
สารสา'สุข
เดือน ต.ค. 60
สารสา'สุข
เดือน ก.ย.60
สารสา'สุข
เดือน ส.ค.60
สารสา'สุข
เดือน ก.ค.60 
สารสา'สุข
เดือน มิ.ย.60 
 

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 07/12/2560
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560) 24/11/2560
แบบประเมินกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" จ.ยะลา ปี 2560 23/11/2560
จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์เรื่อง "จัดคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561" 10/11/2560
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 10/11/2560
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 07/11/2560
สธ.ส่งสำเนาหนังสือโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ที่ ฝกผ 090000/1086 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล 06/11/2560
สำนักงานรัฐมนตรี ขอแจ้งเรื่องการขยายเวลาให้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
24/10/2560
สำนักงานรัฐมนตรี ขอชี้แจงรูปแบบและแนวทางการจัดทำหนังสือ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 24/10/2560
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ 11/10/2560
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 10/10/2560
กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สน.งบประมาณ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด สัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สป.ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 27/09/2560
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 27/09/2560
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาปี 2561 14/09/2560
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 2561 28/08/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" 10/08/2560
ระเบียบสำนักนายกเรื่องการชักธงชาต 10/08/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
เอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ ระบบ E-Submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 06/12/2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 06/12/2560
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 13/11/2560
สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องฯ 08/11/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" 01/11/2560
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 17-18 พ.ย. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 24/10/2560
สธ. ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 06/09/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 24/08/2560
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงานปี 61 และ ปี 62 24/08/2560
กระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 04/08/2560
แนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (sms)  15/07/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 13-22 ธันวาคม 2560 08/12/2560
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560 06/12/2560
งานอบรม PMQA ยะลา ปี 2561 06/12/2560
การประเมินสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน (Technical competency) ของพยาบาลวิชาชี 06/12/2560
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560-15 ม.ค. 2561 04/12/2560
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้าง
ทุกประเภทของส่วนราชการ
04/12/2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30/11/2560
อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 28/11/2560
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เชิญอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 28/11/2560
ขอเชิญประชุมวิชาการแพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 5 28/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี2560 ครั้งที่ 2 28/11/2560
สป.ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ของทันตแพทยสภา ปีการศึกษา 2561 22/11/2560
วสส.ยะลา ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 22/11/2560
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรมภายในประเทศของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ/ลูกจ้างประจำ
20/11/2560
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding/วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอาย 20/11/2560
ชมรมเครือข่ายพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาล Thailand 4.0" 20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561
20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4
20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)" 20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU)" 20/11/2560
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง "THe 6th Asian International Conference on Humanized Health Care 2017 AIC-HHC 2017"
20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4 20/11/2560
สป.แจ้งเรื่องการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบ 2561 20/11/2560
ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 20/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 19/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญญาณ 07/11/2560
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาการสาธารณสุขชุมชุน ปี 60 ครั้งที่ 2 07/11/2560
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 60 ครั้งที่ 2 07/11/2560
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำปี 2561(ของ ศอ.บต) 07/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 06/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses conference 2017 06/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องวิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร 03/11/2560
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาล 03/11/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 07/11/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 03/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
     - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
     - ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
02/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 31/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 30/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 24/10/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตั้งแต่ 12-20 ตุลาคม 2560
  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
12/10/2560

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง 04/12/2560
รายงานราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชั่วคราว อาคารเรียนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา (อาคารเรียน 3 ชั้น)  28/11/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2561 14/11/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" 07/11/2560
รายงานราคากลางโครงการเช้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 03/11/2560
แบบฟอร์ม e-bidding, คัดเลือก งบลงทุนปี 2561 31/10/2560
แบบฟอร์มส่ง กลุ่มงบลงทุนภูมิภาค 31/10/2560
รายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2561 ยูนิตทำฟัน 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 KVA) 30/08/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) ประจำปี 2560 08/08/2560
รายงานราคากลางโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจพัฒนาการ DSPM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางโครงการการจ้างทำคู่มือ DSPM และ DAIM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560 14/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำ) ณ โรงพยาบาลกาบัง 12/07/2560
แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 12/07/2560

  อ่านทั้งหมด