สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

   
   สารสา'สุข มิ.ย. 61  สารสา'สุข พ.ค. 61 สารสา'สุข เม.ย. 61 สารสา'สุข มี.ค. 61 สารสา'สุข ก.พ. 61 สารสา'สุข ม.ค. 61  

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
สำนักงานเขต12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์ 23/07/2561
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรม เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ" วันที่ 2-3 สิงหาคม 61 23/07/2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดยะลา (คสจ.) 17/07/2561
ช่องทางการติดต่อ สสจ.ยะลา 05/07/2561
เบอร์ติดต่อภายในสสจ.ยะลา 05/07/2561
บทบาทอำนาจหน้าที่ สสจ.ยะลา 05/07/2561
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ข่าวสารกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น 05/08/2561
ข่าวสำนักงาน อย. 05/08/2561
คณะแพทย์ฯ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ วันที่ 6-7 ส.ค. 61 02/08/2561
กรมการแพทย์ ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" ปีงบ 61 วันที่ 23 ส.ค. 61 02/08/2561
การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต สาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/61 31/07/2561
แบบประเมินตนเอง (GPP) สำหรับร้านยาที่เปิดตั้งแต่ 25 มิ.ย. 31/07/2561
แบบประเมินตนเอง (GPP) สำหรับร้านยาที่เปิดก่อน 25 มิ.ย. 31/07/2561
แนวทางการจัดการสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) 31/07/2561
คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) 31/07/2561
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 16 พ.ค. 2561 06/07/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
สภาการสารธารณสุขชุมชน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ "โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรฯ" 16/08/2561
ประกาศผลคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษและ สสอ.กาบัง 16/08/2561
ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เกิน 4 ครั้ง 15/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3426 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ว.16/58 จำนวน 4 ราย ลงวันที่ 31 ก.ค. 61 02/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 2388-2390 เรื่อง บรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 61 ลงวันที่ 16 ก.ค. 61 02/08/2561
สป.ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปี 61 20/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/จพ.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ปฏิบัติงาน
18/07/2561
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สธ.ชำนาญการ/จพ.สธ.อาวุโส) 18/07/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3224/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (3 ราย) 17/07/2561
ประกาศรายชื่่อผู้เข้าคัดเลือกตำแหน่ง สสอ.กาบัง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 17/07/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3154/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 สั่ง ณ วันที่ 11 ก.ค. 2561 12/07/2561
รับสมัครคัดเลือกบรรจุนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดสสจ.ยะลา 06/07/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 11/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 02/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 27/03/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิคและนักจิตวิทยา 14/03/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 27/02/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
     - ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
     - ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
21/02/2561

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 15/08/2561
รายงานราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสจ.ยะลา 02/08/2561
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 31/07/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17/07/2561
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม 02/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผูป่วยในและห้องพิเศษ รพร.ยะหา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ 3 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561

  อ่านทั้งหมด