สารสา'สุข ม.ค. 60 สารสา'สุข ธ.ค. 60 สารสา'สุข พ.ย. 60 สารสา'สุข ต.ค. 60 สารสา'สุข ก.ย.60 สารสา'สุข ส.ค.60   

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 18/01/2561
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16 18/01/2561
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก
22/12/2560
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 07/12/2560
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560) 24/11/2560
แบบประเมินกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" จ.ยะลา ปี 2560 23/11/2560
จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์เรื่อง "จัดคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561" 10/11/2560
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 10/11/2560
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 07/11/2560
สธ.ส่งสำเนาหนังสือโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ที่ ฝกผ 090000/1086 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล 06/11/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
สไลด์รายละเอียดประชุมติดตามงบค่าเสื่อม ปี 2560-2561 วันที่ 7 กพ. 61 14/02/2561
สำรวจความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 3 09/02/2561
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 02/02/2561
อย. จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2561 28/01/2561
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านวิชาการ ในระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ. 2561 24/01/2561
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ปี 2561 12/01/2561
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปี 2561 09/01/2561
เอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ ระบบ E-Submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 06/12/2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 06/12/2560
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 13/11/2560
สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องฯ 08/11/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" 01/11/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง - สูง 14/02/256
ประชาสัมพันธ์โครงการ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 14/02/256
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 14 ก.พ. 61) 14/02/2561
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประกาศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2561 29/01/2561
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาฯ ปี 2561 29/01/2561
ประกาศผลคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา 27/01/2561
สป. ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561 24/01/2561
สป. ขออนุมัติให้แพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 24/01/2561
สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 16 24/01/2561
ม.ขอนแก่น ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 24/01/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา 19/01/2561
เอกสารการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560 18/01/2561
สป.สำนักนายกฯ ขอความเห็นชอบให้ ขรก. พนง.ราชการ และลูกจ้าง ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 18/01/2561
การประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 18/01/2561
หนังสือตอบหารือเรื่องเลื่อนระดับที่ยังไม่พ้นทดลองและย้ายในจชต.ว16 ปี 2558 18/01/2561
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2561 17/01/2561
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปี 2561 17/01/2561
สป.ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 16/01/2561
สป.ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 16/01/2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
16/01/2561
แบบสำรวจจำนวนพยาบาลวิชาชีพที่จบจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 3,000 คน 15/01/2561
ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงข้าราชการ 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ปี 61 10/01/2561
สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย ขอเชิญอบรมหลักสูตร แจ้งเรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) 07/01/2561
แบบรายงานการจ้างคนพิการ มาตรา 33-35 ปี 2561 04/01/2561
แนวทางการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 04/01/2561
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2561 29/12/2560
ประกาศผลคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา 28/12/2560
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 28/12/2560
ฝ่ายการพยาบาล มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญอบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 21/12/2560
การลงทะเบียนประวัติศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา 21/12/2560
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2559 21/12/2560
ม.บูรพา ขอเชิญอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 20/12/2560
ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 23 20/12/2560
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยฯ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st mini Radiology Course for General Practitioners 20/12/2560
ประกาศผลคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ของรพ.รามันและรพ.บันนังสตา 14/12/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 07/02/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 07/11/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 03/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
     - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
     - ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
02/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 31/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข และพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 30/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 24/10/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตั้งแต่ 12-20 ตุลาคม 2560
  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
12/10/2560

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผูป่วยในและห้องพิเศษ รพร.ยะหา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ 3 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561
บันทึกข้อความ การขออนุญาตปิดและปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สสจ.ยะลา 03/01/2561
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) 03/01/2561
แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (สขร.1) 28/12/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 16/12/2560
รายงานราคากลางก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์3 ชั้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 16/12/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 16/12/2560
รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง 04/12/2560

  อ่านทั้งหมด