สารสา'สุข มี.ค. 61 สารสา'สุข ก.พ. 61 สารสา'สุข ม.ค. 61 สารสา'สุข ธ.ค. 60 สารสา'สุข พ.ย. 60 สารสา'สุข ต.ค. 60  

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 07/03/2561
สป.แจ้งเรื่อง เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ (Internal Control : IC) 27/02/2561
สรุปผลการประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติการเงิน) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติการจัดเก็บรายได้) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติบริหารความเสี่ยง) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติบริหารพัสดุ) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติบัญชีและงบการเงิน) 27/02/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ขอเชิญเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ หรือคลินิกหมอครอบครัว สมัครเข้าร่วมอบรมโควต้า จังหวัดละ 2 คน 13/04/2561
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 05/04/2561
คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนร่วมโครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน 05/04/2561
สป.ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5" 05/04/2561
ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 15 มี.ค. 61 05/04/2561
ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 26 ก.พ. 61 05/04/2561
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แจ้งเรื่อง "ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ" ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย. 61 03/04/2561
สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse" 09/03/2561
สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in Geriatric Ambulatory Care" สำหรับแพทย์ 09/03/2561
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ 06/03/2561
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย แจ้งเรื่อง "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน" 06/03/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
รายงานการประชุม แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 20/04/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2561(รอบเมษา) แก้ไข 17 เม.ย. 2561 18/04/2561
สป.ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 และรับสมัครแพทย์โควต้าต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ 18/04/2561
เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ พรก. พกส. เม.ย. 2561 09/04/2561
แพทยสภาประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาต่างๆ ปี 2561 09/04/2561
แบบฟอร์มสำรวจความสามารถในการจ้างงานผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 09/04/2561
การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก 09/04/2561
แบบฟอร์มสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 05/04/2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 05/04/2561
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ลปจ. พรก. พกส. และลจ.ชค. (รอบ 1 เม.ย. 61) 04/04/2561
แบบประเมินปฏิบัติราชการฯ  แก้ส่วนของแบบผลสัมฤทธิ์ของงานฯของลูกน้อง(องค์ประกอบที่ 1,3) ส่วนขององค์ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 PMQA 04/04/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 2 เมษายน 61) 02/04/2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2561 (ระบบสอบกลาง Admissions) 02/04/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 มี.ค. 61)   30/03/2561
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษษอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร 28/03/2561
การสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล แพทยสมาคมฯ 26/03/2561
การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น 26/03/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 26 มี.ค. 61) 26/03/2561
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพทางการแพทย์ตาม Service Plan พ.ศ. 2561 -2565 23/03/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้ายฯและขอปรับปรุงตำแหน่งของสสจ.ยะลา 21/03/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2561 21/03/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 11/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 02/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 27/03/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิคและนักจิตวิทยา 14/03/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 27/02/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
     - ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
     - ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
21/02/2561

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผูป่วยในและห้องพิเศษ รพร.ยะหา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ 3 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561
บันทึกข้อความ การขออนุญาตปิดและปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สสจ.ยะลา 03/01/2561
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) 03/01/2561

  อ่านทั้งหมด