สารสา'สุข
เดือน ก.ย.60
สารสา'สุข
เดือน ส.ค.60
สารสา'สุข
เดือน ก.ค.60
 
สารสา'สุข
เดือน มิ.ย.60
 
สารสา'สุข
เดือน พ.ค 60
สารสา'สุข
เดือน เม.ย 60
 

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ 11/10/2560
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 10/10/2560
กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สน.งบประมาณ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด สัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สป.ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 27/09/2560
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 27/09/2560
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาปี 2561 14/09/2560
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 2561 28/08/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" 10/08/2560
ระเบียบสำนักนายกเรื่องการชักธงชาต 10/08/2560
ประกาศผลงานวิชาการ จังหวัดยะลา ปี 2560 25/07/2560
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมถวายราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 24/07/2560
สป.แจ้งเรื่องนโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24/07/2560
สป.แจ้งเรื่องการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24/07/2560
QR Code รวมไฟล์แผนเผชิญเหตุ IAP 11/07/2560
กรมควบคุมโรค ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 11/07/2560
สป.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 11/07/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
สธ. ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 06/09/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 24/08/2560
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงานปี 61 และ ปี 62 24/08/2560
กระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 04/08/2560
แนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (sms)  15/07/2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2560 13/07/2560
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และการผลิตการ์ตูน LINE Application 06/07/2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 03/07/2560
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร" ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 03/07/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธาน 12/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธาณสุขอำเภอ 26/09/2560
เลื่อนประกาศรายชื่อเข้าคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 06/09/2560
เอกสารการประชุมพิจารณาข้าราชการ ขอโอน/ย้าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 29/08/2560
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ปรับปรุง ณ 24 ส.ค. 2560 25/08/2560
สมาคมลูกจ้างสธฯ เชิญเข้าร่วมประชุม การสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2560 10/08/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 15-25 สิงหาคม 2560 09/08/2560
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 21/06/2560
สำรวจข้อมูลข้าราชการผู้เคยดำรงตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 19/06/2560
แบบเลื่อนระดับ ประจำตำแหน่ง แบบทดลอง  14/06/2560


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตั้งแต่ 12-20 ตุลาคม 2560
  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
12/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 07/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสด 02/08/2560
ประกาศรายชื่อฯ ลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 31/07/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานพัสดุ) 27/07/2560
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 17/07/2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา (แก้ไขวันที่ 5 ก.ค. 2560) 30/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 30/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี) 20/06/2560

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
รายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2561 ยูนิตทำฟัน 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 KVA) 30/08/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) ประจำปี 2560 08/08/2560
รายงานราคากลางโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจพัฒนาการ DSPM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางโครงการการจ้างทำคู่มือ DSPM และ DAIM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560 14/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำ) ณ โรงพยาบาลกาบัง 12/07/2560
แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 12/07/2560
รายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านสันติ 1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 05/07/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคากลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 03/07/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2560 03/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560  20/06/2560
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อสารเคมี ประจำปี 2560  14/06/2560

  อ่านทั้งหมด