สารสา'สุข พ.ค. 61  สารสา'สุข เม.ย. 61 สารสา'สุข มี.ค. 61 สารสา'สุข ก.พ. 61 สารสา'สุข ม.ค. 61 สารสา'สุข ธ.ค. 60  

  อ่านทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ประกาศ
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2561
เรื่อง การรับสมัคร หรือการเสนอชื่อบุคคลกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุข 05/06/2561
สื่องานหลักเมือง : สุขภาพดี...เริ่มต้นที่นี้ 22/05/2561
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายจ่ายพื้นฐานของ สสอ. 18/05/2561
การส่งผลงานประกวดเวทีจังหวัดยะลา ปี 2561 09/05/2561
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิขาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 09/05/2561
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ 01/05/2561
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในการประชุม "มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี 2561 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช" 26/04/2561
แบบสอบถามการรับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (โครงการ Healthy breakส่งเสริมสุขภาพคนทำงาน) 24/04/2561
แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 07/03/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ข่าว อย. 21/06/2561
รับสมัครสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา การแก้ไขความผิดปกติของการสื้อความหมาย  21/06/2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561 28/05/2561
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก
28/05/2561
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 28/05/2561
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 28/05/2561
คณะเภสัช ม.ศิลปากร ร่วมกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการ RDU 28/05/2561
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาฯ แจ้งเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
28/05/2561
สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 6th Acupuncture Forum 2018 22/05/2561
วสส.ยะลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลินิกภูมิไทฯ เปิดให้บริการนวด ประคบ อบไอน้ำและดูแลแม่หลังคลอด 22/05/2561
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม 09/05/2561
รพ.พระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์ขอเชิญงานประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16 วันที่ 23-25 พ.ค. 61 03/05/2561
คณะเภสัช ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปีงบ 2561 22/04/2561
สป.แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่คณะกรรมการแพทยสภารับรอง สำหรับการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 22/04/2561
ขอเชิญเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ หรือคลินิกหมอครอบครัว สมัครเข้าร่วมอบรมโควต้า จังหวัดละ 2 คน 13/04/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
วพบ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน 12/06/2561
การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น ปี 2561 12/06/2561
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 12/06/2561
กรมช่างโยธาทหารอากาศ ขอเชิญอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และแนะแนวสอบรับราชการ ประจำปี 2561 05/06/2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 05/06/2561
ขอเชิญอบมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อไหล่ติด 04/06/2561
รายงานการแระชุม CHRO Board ครั้งที่ 1-2561 25/05/2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เริ่มใช้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 25/04/2561
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2561 23/04/2561
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 23/04/2561
มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2561 23/04/2561
รายงานการประชุม แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 20/04/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2561(รอบเมษา) แก้ไข 17 เม.ย. 2561 18/04/2561
สป.ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 และรับสมัครแพทย์โควต้าต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ 18/04/2561


  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 11/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 02/04/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 27/03/2561
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิคและนักจิตวิทยา 14/03/2561
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนงาน) 27/02/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
     - ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา
     - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
     - ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
21/02/2561

  อ่านทั้งหมด
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผูป่วยในและห้องพิเศษ รพร.ยะหา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 28/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ 3 ชั้น ณ รพร.ยะหา 23/01/2561
บันทึกข้อความ การขออนุญาตปิดและปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สสจ.ยะลา 03/01/2561
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) 03/01/2561

  อ่านทั้งหมด