CIO จังหวัดยะลา      
               Audit จังหวัดยะลา      
               นิเทศ คปสอ.      
         
     ไฟล์/คู่มือ/เอกสารต่างๆ  
  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ไฟล์ Conference เรื่อง "แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ปี 2561" วันที่ 21 ก.ย. 2560 16/08/2560