การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

1.ช่องทาง
  - แจ้ง งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาโดยตรง
  - กล่องรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
  - จดหมายถึง งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
  - เบอร์โทรติดต่อโดยตรง 0 7321 2008 ต่อ 416
  - ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่
2. ข้อร้องเรียนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  - พบเห็นว่าบุคคลมีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
  - เป็นเรื่องที่ได้มีการทักท้วงหรือแจ้งเตือนบุคคลนั้นแล้ว
  - เป็นเรื่องของตนเองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
3. ข้อร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานที่ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หยาบ และระบุ
  - ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
  - ข้อกล่าวหาที่เข้าลักษณะฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม มีสาระสำคัญ เช่น ร้องเรียนใคร ทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน อย่างไร