หัวข้อ วันที่ประกาศ
บันทึกข้อความ การขออนุญาตปิดและปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สสจ.ยะลา 03/01/2561
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) 03/01/2561
แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (สขร.1) 28/12/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 16/12/2560
รายงานราคากลางก่อสร้างอาคารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์3 ชั้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 16/12/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 16/12/2560
รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง 04/12/2560
รายงานราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานชั่วคราว อาคารเรียนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา (อาคารเรียน 3 ชั้น)  28/11/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2561 14/11/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" 07/11/2560
รายงานราคากลางโครงการเช้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 03/11/2560
แบบฟอร์ม e-bidding, คัดเลือก งบลงทุนปี 2561 31/10/2560
แบบฟอร์มส่ง กลุ่มงบลงทุนภูมิภาค 31/10/2560
รายการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปี 2561 ยูนิตทำฟัน 30/08/2560
รายงานราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 KVA) 30/08/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) ประจำปี 2560 08/08/2560
รายงานราคากลางโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจพัฒนาการ DSPM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางโครงการการจ้างทำคู่มือ DSPM และ DAIM ประจำปี 2560 27/07/2560
รายงานราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560 14/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำ) ณ โรงพยาบาลกาบัง 12/07/2560
แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 12/07/2560
รายงานราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านสันติ 1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 05/07/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคากลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 03/07/2560
รายงานราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2560 03/07/2560
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2560  20/06/2560
รายงานราคากลางโครงการ การซื้อสารเคมี ประจำปี 2560 14/06/2560
รายงานราคากลางปรับปรุงต่อเติมบ้านพักระดับ 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 14/06/2560
ราคากลาง การซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 09/05/2560
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 27/04/2560
ราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 30/03/2560
ราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 23/03/2560
ราคากลางวัสดุทางการแพทย์ คือ set ทำแผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 23/03/2560
ราคากลางปรับปรุงห้องบริเวณใต้อาคารห้องพักพยาบาล 20 ห้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 09/03/2560
ราคากลางอาคารพักแพทย์ รามัน 01/03/2560
ราคากลางอาคารแพทย์แผนไทย รพ.ธารโต 23/02/2560
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 23/02/2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 14/02/2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 30/12/2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2560 28/12/2559
ราคากลางอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.สะเตงนอก (สาขานิบงบารู) 20/12/2559
ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สสจ.ยะลา 25/11/2559
ราคากลางอาคารโรงซ่อมบำรุง สสจ.ยะลา 25/11/2559
ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเบตง 25/11/2559
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25/11/2559
ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 14/11/2559
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 08/11/2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ 08/11/2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 08/11/2559
รายงานราคากลางถนนคอนกรีต สสอ.ธารโต  
รายงานราคากลางเทพื้นคอนกรีต สสอ.บันนังสตา  
รายงานราคากลางปรับปรุงสสอ.เมือง  
รายงานราคากลางพื้นคอนกรีต สสอ.เมือง  
รายงานราคากลางรั้ว รพ.สต.บ้าน กม.26  
รายงานราคากลางรั้ว สสอ.ธารโต  
รายงานราคากลางรั้ว สสอ.บันนังสตา  
รายงานราคากลางรั้วคลองน้ำใส  
รายงานราคากลางรั้วลูโบ๊ะบันยัง  
รายงานราคากลางโรงจอดรถขนาด8คัน สสอ.ธารโต  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60  
ราคากลางรายงานราคากลางปรับปรุงบ้านพักระดับ 9  
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 สสจ.ยะลา  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 สสจ.ยะลา  
ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านทำนบ  
ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านบางลาง  
ราคากลาง โรงซ่อมบำรุงและพัสดุ โรงพยาบาลกาบัง  
ราคากลาง โรงซ่อมบำรุงและพัสดุ โรงพยาบาลธารโต  
ราคากลาง อาคารสถานีอนามัยอำเภอบันนังสตา  
ราคากลาง อาคารผู้ป่วยฯ 2 ชั้น โรงพยาบาลรามัน  
ราคากลาง อาคารพัก 24 ห้อง โรงพยาบาลรามัน  
ราคากลาง อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา  
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.สะเอะ ยื่นซองฯ ภายใน 5 ต.ค. 58  
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ยื่นซองฯ ภายใน 24 ก.ค. 58  
ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือ DSMP และ DAIM ยื่นซองฯ ภายใน 2 มิ.ย. 58  
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ ยื่นซองฯ ภายใน 2 เม.ย. 58  
ประกาศ สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ยื่นซองฯ ภายใน 13 มี.ค. 58  
ประกาศ สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก รพ.กาบัง ยื่นซองฯ ภายใน 10 ก.พ. 58  
ประกาศ สอบราคาจ้างต่อเติมศูนย์ยานพาหนะ รพ.กาบัง ยื่นซองฯ ภายใน 9 ม.ค. 58  
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ยื่นซองฯ ภายใน 18 ธ.ค. 57  
ประกาศ เชิญยื่นซองเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ ยื่นซองฯ ภายใน 8 ธ.ค. 57  
ประกาศ เชิญยื่นซองเสนอราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ยื่นซองฯ ภายใน 8 ธ.ค. 57  
ประกาศ เชิญยื่นซองเสนอราคา ยูนิตทำฟัน ยื่นซองฯ ภายใน 8 ธ.ค. 57  
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ สสอ.กรงปินัง ยื่นซองฯ ภายใน 8 ธ.ค. 57  
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉิน รพ.กรงปินัง ยื่นซองฯ ภายใน 7 พ.ย. 57  
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุในโครงการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกัน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพเบื้องต้นในสถานศึกษาปอเนาะฯ จำนวน 19 รายการ ยื่นซองฯ ภายใน 6 ต.ค. 57  
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านไอร์ลาบู  
ประกาศ จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 950 เครื่อง ยื่นซองฯ ในวันที่ 4 ก.ย. 57 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ สสจ.ยะลา  
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคลอด รพ.บันนังสตา ยื่นซองฯ ภายใน 1 ก.ย. 57  
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.กรงปินัง ยื่นซองฯ ภายใน 11 ส.ค. 57  
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ยื่นซองฯ ภายใน 26 พ.ค. 57  
ประกาศ สอบราคาจ้างทำระบบ OXYGEN PIPLINE ณ รพ.บันนังสตา ยื่นซองฯ ภายใน 1 พ.ค. 57