หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) 03/07/2561
MOU อำเภอ 23/11/2560
ตัวชี้วัดระบบสุขภาพ ปี 2561    
     - ตัวชี้วัดระบบสุขภาพปี 2561 (1) 23/11/2560
     - ตัวชี้วัดระบบสุขภาพปี 2561 (2) 23/11/2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ระดับจังหวัด 23/11/2560
ไฟล์นำเสนอการประชุมถ่ายทอดแผนวันที่ 9 พ.ย. 2560 23/11/2560
ยุทธศาสตร์ปี 2561 23/11/2560
"kpi template ลงนาม MOU ระหว่าง นพ.สสจ. กับ ผอ.รพ.-สสอ" ปีงบ 2561 14/11/2560
kpi template เชิงคุณภาพ,เชิงปริมาณ ปี 2561 11/10/2560
KPI Template ปี 2561 (ปรับแก้ 3 พ.ย. 2560) 03/11/2560
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2561    
      - แบบฟอร์ม action plan Service 20/09/2560
      - แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการปี 2561 20/09/2560
      - ฟอร์มสรุปผลงานปี 2560 (One page) service plan 20/09/2560
      - kpi template ปี 2561 20/09/2560
แบบประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ปี 2561 10/09/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดยะลา ปี 2561 วันที่ 9 พย. 60 ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา 01/10/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 61 05/10/2560
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 29/09/2560
Agenda 2561 29/09/2560
ปัญหาสาธารณสุขเพื่อการกำหนดทิศทางแผน ปี 2561 29/09/2560
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 29/09/2560
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 เพื่อจัดทำแผนปี 2561 29/09/2560
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง (Performanace Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 ของกองตรวจราชการ 23/09/2560
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) รอบ 12 ไตรมาส 4 เดือน ประจำปีงบ 2560 เขต 12 23/09/2560
MOPH 2018 brochure v5_150960_11.40 20/09/2560
kpi_template ปี 2561 20/09/2560
นำเสนองาน Servic Plan 9 ม.ค. 59 12/01/2560
คปสอ.นำเสนอ 17 พย 2559 21/11/2559
Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี 07/11/2559
ข้อมูลจากการประชุมแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 ณ 18-20ต.ค.59 21/10/2559
แบบฟอร์มนโยบายปี 60 10/10/2559
ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60 22/09/2559

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
แบบประเมินตนเองตัวชี้วัดคำรับรอง(MOU) ปี 2560 07/09/2560
แบบฟอร์มจัด Ranking คปสอ.  11/05/2560
สรุปผลงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน ปี 2560  03/05/2560
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 27/04/2560
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2560 27/04/2560
ไฟล์เอกสารเสนอผู้ตรวจรอบที่ 1 ปี 2560 27/04/2560
ตก.1แบบรายงานการตรวจ รอบ 1 ปี 2560 27/01/2560
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการ ปี 2559 27/01/2560
เอกสารตัวชี้วัด MOU ปี 2560 19/01/2560
Power Point นำเสนอในที่ประชุมชี้เเจงแนวทางการตรวจราชการ วันที่ 16 มกราคม 2560 16/01/2560
เอกสาร KPI Template ตัวชี้วัด PA ปี 2560 10/01/2560
เอกสาร KPI Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2560 04/01/2560
ไฟล์นำเสนอจากที่ประชุมชี้เเจงตรวจราชการฯ เขต 12 23/12/2559
เอกสารแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 23/12/2559
แบบฟอร์ม MOU ปี 2560 08/11/2559
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2560 08/11/2559
แบบฟอร์ม Template ปี 2560 08/11/2559
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2560 (KPI Template) 14/11/2559
PA คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ลงวันที่ 28 ต.ค. 59 07/11/2559
ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60 20/03/2560

       ดูทั้งหมด