หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2561    
      - แบบฟอร์ม action plan Service 20/09/2560
      - แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการปี 2561 20/09/2560
      - ฟอร์มสรุปผลงานปี 2560 (One page) service plan 20/09/2560
      - kpi template ปี 2561 20/09/2560
แบบประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ปี 2561 10/09/2560
แบบประเมินตนเองตัวชี้วัดคำรับรอง(MOU) ปี 2560 07/09/2560
แบบฟอร์มจัด Ranking คปสอ.  11/05/2560
สรุปผลงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน ปี 2560  03/05/2560
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 27/04/2560
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2560 27/04/2560
ไฟล์เอกสารเสนอผู้ตรวจรอบที่ 1 ปี 2560 27/04/2560
ตก.1แบบรายงานการตรวจ รอบ 1 ปี 2560 27/01/2560
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการ ปี 2559 27/01/2560
เอกสารตัวชี้วัด MOU ปี 2560 19/01/2560
Power Point นำเสนอในที่ประชุมชี้เเจงแนวทางการตรวจราชการ วันที่ 16 มกราคม 2560 16/01/2560
เอกสาร KPI Template ตัวชี้วัด PA ปี 2560 10/01/2560
เอกสาร KPI Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2560 04/01/2560
ไฟล์นำเสนอจากที่ประชุมชี้เเจงตรวจราชการฯ เขต 12 23/12/2559
เอกสารแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 23/12/2559
แบบฟอร์ม MOU ปี 2560 08/11/2559
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2560 08/11/2559
แบบฟอร์ม Template ปี 2560 08/11/2559
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2560 (KPI Template) 14/11/2559
PA คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ลงวันที่ 28 ต.ค. 59 07/11/2559
ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60 20/03/2560

       ดูทั้งหมด