หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 4 ธันวาคม 2560 01/12/2560
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 17 ตุลาคม 2560 16/10/2560
       รายงานการเข้าออกประจำวัน 16/10/2560
      วาระอื่นๆ : ทบทวนข้อตกลง มาตรการ และนโยบายต่างๆ 16/10/2560
      รายงานการประชุม MM ครั้งที่ 11/2560 16/10/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
การพัฒนาศักยภาพหัวหน้า และ รก.ลำดับ 1 และ 2 ของกลุ่มงาน/งาน วันที่ 16 17 และ 19 ตุลาคม 2560 13/10/2560