หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 24 ตุลาคม 2561 22/10/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 24 กันยายน 2561 19/09/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 28 สิงหาคม 2561 24/08/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 20/07/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 8 มิถุนายน 2561 07/06/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 02/05/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 13 มีนาคม 2561 12/03/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 15/02/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 23 มกราคม 2561 22/01/2561
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 4 ธันวาคม 2560 01/12/2560
ระเบียบวาระการประชุม MM วันที่ 17 ตุลาคม 2560 16/10/2560
       รายงานการเข้าออกประจำวัน 16/10/2560
      วาระอื่นๆ : ทบทวนข้อตกลง มาตรการ และนโยบายต่างๆ 16/10/2560
      รายงานการประชุม MM ครั้งที่ 11/2560 16/10/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ตัวชี้วัดที่ 1 ควบคุมภายใน ผลงาน ก.ย. 2561 28/09/2561
รายการเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 23/07/2561
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ)  (ปรับปรุง 09 มีนาคม 2561) 05/03/2561
ตัวชี้วัดควบคุมภายใน 02/03/2561
การพัฒนาศักยภาพหัวหน้า และ รก.ลำดับ 1 และ 2 ของกลุ่มงาน/งาน วันที่ 16 17 และ 19 ตุลาคม 2560 13/10/2560