ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์
  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 22/05/2561
ลิ้งก์สำหรับทำ QR Code 22/05/2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Google ต่างๆ วันที่ 23 พ.ค. 2561    
       - Google Drive 22/05/2561
       - Google Map 22/05/2561
       - Google Form 22/05/2561
       - Google Photo, Calendar 22/05/2561
       - Google Sheet 22/05/2561
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย (Version 2.3 ตุลาคม 2560) 26/12/2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสและหัตถการ ICD-10-TM For PCU"    
       - ไฟล์นำเสนอ รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย (แฟ้ม DEATH) 01/12/2560
       - ไฟล์นำเสนอ ICD-10-TM For PCU 30/11/2560
       - ไฟล์นำเสนอ แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส 30/11/2560
       - ไฟล์นำเสนอ หมวด Z กับหัตถการ 30/11/2560
       - แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสและหัตถการ ICD-10-TM For PCU" 30/11/2560
PowerPoint Present แผนยุทธศาสตร์งาน IT | 11/08/2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลใน HDC เพื่อควบคุมติดตามผลการดำเนินงาน” (30 มี.ค 60) ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองยะลา    
        - HDC (ปรับปรุงเมื่อ 18 เมษายน 2560) 03/10/2560
        - HDC (ปรับปรุงเมื่อ 6 สิงหาคม 2560) 06/08/2560
        - การบันทึก HOSxP ในแฟ้มที่ยังพบปัญหาในจังหวัดยะลา 29/03/2560
        - การบันทึก JHCIS ในแฟ้มที่ยังพบปัญหาในจังหวัดยะลา 29/03/2560
รายงานนอกเหนือจากระบบ HDC    
         - แบบฟอร์ม Template ตัวชี้วัด/รายงานนอกเหนือจากระบบ HDC 23/05/2560
         - ตัวอย่างของสงขลา 14/05/2560
การ Monitor ข้อมูลที่ผ่านและไม่ผ่านในระบบ HDC 04/06/2560
ไฟล์นำเสนอ PCC วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 02/05/2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีสร้าง INFOGRAPHIC ได้ด้วยตนเอง" 18/04/2560
โลโก้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 18/04/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมคณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2560 31/01/2560
ขั้นตอนและโปรแกรม Web Conference 22/12/2559
ไฟล์การประชุม Conference 29/11/2559
ไฟล์นำเสนอการบันทึกข้อมูล refer และ Accident 28/11/2559
ไฟล์การประชุม Conference สอนการใช้งาน HDC ผอ.รพ.สต.และติดตาม PERSON 16/11/2559
คู่มือการใช้งาน HDC 14/11/2559
คู่มือ พรบ. 21/07/2558