หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
สรุปผลการนิเทศ คปสอ.รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561    
    - อ.เมืองยะลา 17/08/2561
     - อ.เบตง 17/08/2561
     - อ.บันนังสตา 17/08/2561
     - อ.ธารโต 17/08/2561
     - อ.ยะหา 17/08/2561
     - อ.รามัน 17/08/2561
     - อ.กาบัง 17/08/2561
     - อ.กรงปินัง 17/08/2561
แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศ คปสอ. รอบที่ 2 ปี 2561 17/08/2561
คำสั่งกรรมการ คปสอ ปี 61-62 19/04/2561
คำสั่งผู้ประสานระดับจังหวัด ปี 61-62 19/04/2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และพัฒนาทีมนิเทศงานสู่ความเป็น มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 03/04/2561
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด MOU ปี 2561  (ปรับแก้ 21/03/2561) 16/03/2561
สรุปผลการนิเทศ คปสอ.รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561    
       - คปสอ.กาบัง | 14/12/2560
       - คปสอ.ยะหา | 14/12/2560
       - คปสอ.กรงปินัง | 16/12/2560
       - คปสอ.เมืองยะลา | 18/12/2560
       - คปสอ.บันนังสตา | 19/12/2560
       - คปสอ.รามัน | 20/12/2560
       - คปสอ.ธารโต | 21/12/2560
       - คปสอ.เบตง | 22/12/2560
รายชื่อทีมออกนิเทศ คปสอ.รอบที่ 1 ปี 2561 10/12/2560
Template ตัวชี้วัด MOU ปี 2561 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 10/12/2560
กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 08/12/2560
แนวทางการนิเทศงาน คปสอ รอบที่ 1/2561 08/12/2560
แผนการนิเทศ คปสอ.ปีงบประมาณ 2561 จ.ยะลา 08/12/2560
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศงาน รอบที่ 1/2561 08/12/2560
     สรุปผลการนิเทศ คปสอ.รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560    
       - คปสอ.กาบัง 11/12/2560
       - คปสอ.ยะหา 11/12/2560
       - คปสอ.กรงปินัง 14/12/2560
       - คปสอ.เมืองยะลา 14/12/2560
       - คปสอ.บันนังสตา 14/12/2560
       - คปสอ.ธารโต 14/12/2560
       - คปสอ.เบตง 14/12/2560
       - คปสอ.รามัน 14/12/2560
สรุปภาพรวมนิเทศ คปสอ.รอบ 2/2560 (จุดเด่น โอกาสพัฒนา) 23/11/2560
สรุปผลการประชุมนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 2 ปีงบ 2560 28/06/2560
ประเด็นการนิเทศแต่ละกลุ่มงาน 05/06/2560
กำหนดการนิเทศ คปสอ.รอบ 2 ปี 2560 (ปรับปรุง 2 มิ.ย. 2560) 02/06/2560
รายชื่อผู้ออกนิเทศ คปสอ.รอบที่ 2 ปี 2560 02/06/2560
ระเบียบวาระการประชุมเตรียมการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 2 ปี 2560 24/05/2560
แนวทางการนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ 2 ปี 2560 (ปรับปรุง 26 พ.ค. 2560) 24/05/2560
นโยบาย นพ.สสจ. 24/05/2560
แบบสรุปนิเทศงาน คปสอ.รอบ 2 ปี 2560 24/05/2560
ระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศงาน คปสอ.รอบ 2 ปี 2560 23/05/2560
เอกสารสรุปนิเทศ คปสอ.รอบที่ 1/2560 28/04/2560