หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
  สรุปเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2560 14/06/2560
  มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประจำปีงบ 2560 24/03/2560
  ภาพแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 25/01/2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ สสจ.ยะลา  23/01/2560
  แบบเก็บข้อมูล Internal และ External ปี 2560  12/01/2560
  ไฟล์นำเสนอประชุมประเมินความโปร่งใส ITA วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเมืองยะลา  12/01/2560
  เอกสารบรรยายหาดใหญ่ITA (28-29 ธ.ค. 59)  11/01/2560
  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร  06/01/2560
  ประชาสัมพันธ์ "แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ" 19/12/2559