หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
แบบสำรวจ EBIT ปี 61 (KPI 60) 25/12/2560
PowerPoint ผู้ตรวจประเมิน ITA 61 (27-28 พ.ย. 60) 25/12/2560
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ 01/12/2560
แบบสำรวจ EBIT ปี 61 (KPI 79) สสอ.,รพ. 01/12/2560
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561 01/12/2560
สรุปเรื่องร้องเรียนปี 2560 (1 ตค. 2559-20 กย. 2560) 11/10/2560
คู่มือ/เอกสารการประเมิน ITA ปี 2561 (สสอ., รพช.) 09/10/2560
สรุปเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2560 14/06/2560
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประจำปีงบ 2560 24/03/2560
ภาพแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 25/01/2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ สสจ.ยะลา 23/01/2560
แบบเก็บข้อมูล Internal และ External ปี 2560  12/01/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมประเมินความโปร่งใส ITA วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเมืองยะลา  12/01/2560
เอกสารบรรยายหาดใหญ่ITA (28-29 ธ.ค. 59)  11/01/2560
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร  06/01/2560
ประชาสัมพันธ์ "แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ" 19/12/2559