หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 (ภาคบ่าย) 13/08/2560
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 (ภาคเช้า) 13/08/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
การดูแลสายตานักเรียนชั้น ป.1 21/12/2560
เด็กวัยเรียน ดื่มนมจืดยืดความสูง 21/12/2560
ประชุม กพด. 23/11/2560
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่และบุคคลากรสำนักงานสาธารณสุขยะลา ปี 2561 08/11/2560
ประชุมการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพนักเรียน 25/07/2560
ประชุมคณะทำงานย่อย (แม่) 25/07/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 25/07/2560
ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน 25/07/2560
บริการเชิงรุกเพื่อจดทะเบียนคนพิการ 25/07/2560
ต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังจากเขตสุขภาพที่ 12 ในการเยี่ยมนิเทศเสริมพลังที่โรงพยาบาลกาบัง 21/06/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล LTC จ.ยะลา 18/06/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ระดับจังหวัด 24/07/2560
รพ.ยะลา รามัน และบันนังสตา รับการตรวจประเมินสมรรถนะ การตรวจวัดคุณภาพข้อมูลด้วยตนเองผ่านโปรแกรม RIHIS 24/07/2560
ลงพื้นที่สอบสวน และควบคุมโรคไข้กาฬหลังแอ่น 17/07/2560
รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 21/06/2560
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2560 18/06/2560
ประชุมการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 24/05/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 15/05/2560
ประเมินมาตรฐานรพ.คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2560 09/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ออกนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 04/05/2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสสจ.ยะลา วันที่ 9-11 เม.ย. 2561 18/04/2561
การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบูรณาการกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 7 พ.ย. 2560 08/11/2560
สสจ.ยะลา จัดประชุมจัดทำแผน ปี 2561 06/10/2560
สมาชิก พอ.สว.จ.ยะลาเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก 06/10/2560
พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ปี 2561 26/09/2560
สรุปผลการประชุมนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 2 ปีงบ 2560 28/06/2560
แจ้งเลื่อนการประชุมสรุปผลการนิเทศงานคปสอ. รอบที่ 2 ปี 2560 21/06/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 30 19/06/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2560 และนิเทศงาน คปสอ.ยะหา รอบที่ 2 ปี 2560 18/06/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2560 และนิเทศงาน คปสอ.กรงปินัง รอบที่ 2 ปี 2560 12/06/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2560 และนิเทศงาน คปสอ.เมืองยะลา รอบที่ 2 ปี 2560 09/06/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2560 และนิเทศงาน คปสอ.บันนังสตา รอบที่ 2 ปี 2560 08/06/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2560 และนิเทศงาน คปสอ.รามัน รอบที่ 2 ปี 2560 07/06/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2560 และนิเทศงาน คปสอ.เบตง รอบที่ 2 ปี 2560 06/06/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี 2560 และนิเทศงาน คปสอ.ธารโต รอบที่ 2 ปี 2560 05/06/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ออกนิเทศ คปสอ.รอบที่ 2 ปี 2560 25/05/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานกลุ่มภารกิจทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 18/05/2560
ประชุมติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ รอบ 6 เดือน 05/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการ สาขาโรคมะเร็ง 21/06/2560
เตรียมการประเมิน NCD Clinical Plus ระดับจังหวัด ณ รพ.บันนังสตา 22/05/2560
ประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่ 2 18/05/2560
องค์กรไร้พุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ 18/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
นพ.สสจ.เข้าร่วมเยี่ยมชมการอบรมปฏิบัติการอุดฟันแบบสมาร์ท ณ โรงเรียนเทศบาล5  |  25/07/2560
อบรมผู้ดูแลเด็กจังหวัดยะลา รุ่นที่ 3 14/07/2560
ร่วมกิจกรรมออกร้านและจัดนิทรรศการ นมฟลูออไรด์ป้องกันฟันพุ ณ งานสมโภชหลักเมือง 04/06/2560
กิจกรรมนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันพุในเด็กนักเรียน 26/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
โครงการการปฐมพยาบาลทางใจเบี้องต้น (PFA) 04/10/2561
แจกจ่ายใบปลิวเส้นทางการวิ่งของพี่ตูน (Bodyslam) พร้อมรับบริจาคของประชาชน 03/11/2560
ออกปฏิบัติงานตรวจเตือน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 03/11/2560
โครงการซ้อมแผน MCATT ระดับประเทศด้านวิกฤตสุขภาพจิต 19/10/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดยะลา (MCATT) 18/10/2560
โครงการนิเทศพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเยียวยาจิตใจ เด็กในโรงเรียน 18/10/2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชเด็กจังหวัดยะลา 17/10/2560
โครงการพลังสุขภาพจิต RQ แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ 17/10/2560
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสธ. มอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ฯ 20/08/2560
โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต สำหรับสตรีผู้สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 12/06/2560
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน 01/06/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยากันยุง | 04/10/2561
การอบรมวิชาการผู้ประกอบการร้านขายยา ประจำปี 2561 29/01/2561
มอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียนอย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2559 25/07/2560
ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 24/07/2560
อบรมแกนนำ อย.น้อย อ.กรงปินัง 6 โรงเรียน 18/07/2560
อย.ออกตรวจประเมินสถานประกอบการแม่ข่าย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ยะลา 14/07/2560
ประชุมพัฒนางานบริการเวชภัณฑ์ในรพ.สต. 21/06/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ผลการดำเนินงาน Green & Clean Hospital ปี 2560 20/08/2560
พิธีลงนาม MOU ลด ละ เลิกใช้โฟม 20/08/2560
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในชุมชน ปีงบ 2560 18/06/2560
ประชุมอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 10-2/2560 09/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
อบรมพี่เลี้ยงคุณภาพจากรพ.ทุกแห่ง ตามโครงการ QLN 21/06/2560
งานพัฒน อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 18/06/2560
kick off งานเยี่ยมบ้าน 05/05/2560
ติดตามหมอครอบครัว PCC 05/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ครั้งที่ 8/2560 25/07/2560
รับตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2560 14/07/2560
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จ.ยะลา คร้ังที่ 7/2560 21/06/2560
ประชุมคณะทำงานบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 13/05/2560
ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 13/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
นพ.สงกรานต์ ไหมชุม มอบเงินสนับสนุนการซื้อเสื้อจังหวัดยะลา 01/06/2560
พัฒนาระบบวิทยุสื่อสารจังหวัดยะลา 01/06/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
เลือกตั้งผู้แทน พกส. 12/10/2561
หมอชวนวิ่ง 08/10/2561
แผนการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 08/10/2561
พิจารณาการย้ายตาม ว16/58 08/10/2561
แผนการปฏิบัติงานในการขอปรับปรุงตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ 08/10/2561
ประชุมราชการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทน พกส. วันที่ 13 กันยายน 2561 08/10/2561
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของสมาคมมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดยะลา 05/07/2561
Big Cleaning Day วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 05/07/2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 05/07/2561
ประชุมพิจารณาข้าราชการขอย้าย/โอน ครั้งที่ 1/2561 19/06/2561
ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 19/06/2561
อบรมปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และข้าราชการบรรจุใหม่สาขาอื่นๆ ปี 61 19/06/2561
ประชุมการดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งฯ (การจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่) 21/05/2561
ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ วันที่ 18 พ.ค. 61 21/05/2561
ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบ 2561 27/04/2561
ประชุม VDO Conference แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 04/04/2561
ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 02/04/2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 5 02/04/2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวดที่ 2 และหมวดที่ 5 09/03/2561
หลักเหณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2561 07/03/2561
ต้อนรับนายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 12 นำทีมตรวจราชการคณะที่ 3 07/03/2561
สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งฯ 07/03/2561
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 07/03/2561
ประชุมพิจารณาตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
07/03/2561
สอบคัดเลือกตำแหน่งสาธารณสุขอ.ยะหา 07/03/2561
ประชุมทบทวนกำหนดเกณฑ์ร้อยละของการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 07/03/2561
ประชุมราชการการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HROPS 07/03/2561
ประชุมราชการการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 07/03/2561
การดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 25/07/2560
ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและการบริหารตำแหน่งว่างและค่าตอบแทนต่างๆ 03/07/2560
โครงการ "สุขกาย สบายใจ เชื่อมคนไทยในอียิปต์ ประจำปี 2560" 03/07/2560
ผลการทำแบบประเมิน ณ 1 มิ.ย. 2560 03/07/2560
ผลการทำแบบประเมิน ณ 22 พ.ค. 2560 03/07/2560
ผลการทำแบบประเมิน ณ 15 พ.ค. 2560 03/07/2560
ผลการพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 03/07/2560
การขับเคลื่อนดัชนีความสุขของคนทำงานและการใช้แบบสำรวจคุณภาพชีวิตความสุข ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรในสสจ.ยะลา 03/07/2560
Powerpoint Happinometer 03/07/2560
ประชุม VDO Conference กรอบอัตรากำลัง 22/05/2560
ประชุม VDO Conference ชี้แจงกรณีรัฐมนตรีมีมติไม่อนุมัติอัตราข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 22/05/2560
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 18/05/2560
Happinometer 05/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก 12/07/2561
ประชุมคณะกรรม CIO จังหวัด ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 18 ส.ค. 2560 02/09/2560
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก ณ รพ.สต.บ้านลากอ และรพ.สต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 11/08/2560
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก ณ รพ.สต.บ้านห้วยกระทิง และรพ.สต.ดูซงกูจิ (สะเอะ) อ.กรงปินัง จ.ยะลา 10/08/2560
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก ณ รพ.สต.บาละ และรพ.สต.ลูโบ๊ะปันยัง อ.กาบัง จ.ยะลา 09/08/2560
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก ณ รพ.สต.มาลา รพ.สต.กม.7 อ.เบตง และปฐมภูมิฯ รพ.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 08/08/2560
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก ณ รพ.สต.สายตาเอียด อ.บันนังสตา และรพ.สต.ศรีท่าน้ำ รพ.สต.บ้านละหาด อ.ธารโต จ.ยะลา 08/08/2560
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก ณ รพ.สต.บ้านวังกระ และศสม.ตลาดเก่า อ.เมือง จ.ยะลา 08/08/2560
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการให้รหัสบริการผู้ป่วยนอก ณ รพ.สต.ยะต๊ะ รพ.สต.กาลูปัง อ.รามันและรพ.ส่งเสริมฯ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จ.ยะลา 27/07/2560
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 ก.ค. 2560 18/07/2560
Startup 4.0 สุขภาพดีวิถีชายแดนใต้ งานสมโภชหลักเมืองยะลา 25 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 2560 22/05/2560
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 พ.ค. 2560 16/05/2560
สสจ.ยะลา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายนุสน ขจรดำ 15/05/2560
เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry 13/05/2560
สสจ.ยะลา ร่วมพิธีรดน้ำศพ เหยื่อโจรใต้ 13/05/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
นพ.สงกรานต์ ไหมชุม เยี่ยมรพ.สต.เนินงาม 22/05/2560
นพ.สงกรานต์ ไหมชุม เยี่ยมรพ.สต.วังพญา 22/05/2560
นพ.สงกรานต์ ไหมชุม เยี่ยมรพ.สต.บ้านเกาะ 22/05/2560
นพ.สงกรานต์ ไหมชุม เยี่ยมรพ.สต.ท่าธง 22/05/2560
ประชาสัมพันธ์ 13/05/2560