หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
เกณฑ์การประกวด    
     - เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด Photo voice 19/07/2560
     - เกณฑ์ประกวดOral Poster Innovation 19/07/2560
     - เกณฑ์ประกวดเรื่องเล่า 19/07/2560
     - เกณฑ์หนังสั้น 19/07/2560
(ร่าง) เงินรางวัล ยะลา 3 กลุ่ม 19/07/2560
(ร่าง) เงินรางวัล ยะลา 2 กลุ่ม 19/07/2560
(ร่าง) เงินรางวัล ยะลาตามโครง 19/07/2560
(ร่าง) เงินรางวัลเขต 19/07/2560
กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการ 1-2 ส.ค. 2560 19/07/2560
คำสั่งวิชาการ 2560 (ผวจ.) 19/07/2560
จำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 19/07/2560
ตารางรายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอ 19/07/2560
แบบฟอร์มห้องบัวตูม 19/07/2560
ประเด็นการแก้ปัญหาสาธารณสุข (ห้องบัวตูม) 19/07/2560
ประเภทผลงานวิชาการ 19/07/2560
ผัง งานวิชาการ 19/07/2560
รายชื่อผู้รับเสื้อสามารถ 19/07/2560
รายชื่อวิทยากรเขต 19/07/2560
รายชื่อวิทยากรจังหวัดยะลา 19/07/2560
รายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอ 19/07/2560
วาระประชุม 19/07/2560
สรุปจำนวนการส่งผลงานประกวด ปี 2560 19/07/2560