หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ฐานข้อมูลประชากรและสถานะสุขภาพ    
      - อ.เมืองยะลา 22/04/2561
      - อ.เบตง 22/04/2561
      - อ.บันนังสตา 22/04/2561
      - อ.ยะหา 22/04/2561
      - อ.รามัน 22/04/2561
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 (ภาพรวมจังหวัดยะลา และแยกรายสถานบริการ)
    จำแนกตาม typeare  ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 15 ต.ค. 60
25/10/2560
      - ภาพรวมจังหวัดยะลา 25/10/2560
      - อ.เมืองยะลา 25/10/2560
      - อ.เบตง 25/10/2560
      - อ.บันนังสตา 25/10/2560
      - อ.ธารโต 25/10/2560
      - อ.ยะหา 25/10/2560
      - อ.รามัน 25/10/2560
      - อ.กาบัง 25/10/2560
      - อ.กรงปินัง 25/10/2560
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 (ภาพรวมจังหวัดยะลา และแยกรายสถานบริการ)
    จำแนกตาม เพศ กลุ่ม อายุ รายปี  ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 15 ต.ค. 60
25/10/2560
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560 (ภาพรวมจังหวัดยะลา และแยกรายสถานบริการ)
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
01/01/2560

  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา 04/12/2560
จำนวน อสม.ย้อนหลัง 5 ปี 04/12/2560
ข้อมูลผู้รับบริการวางแผนครับครัว 04/12/2560
ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข 04/12/2560
ข้อมูลการมีน้ำสะอาด 04/12/2560

       ดูทั้งหมด