หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
แนวทางการจัดทำแผน ปี 2562 (รพ.สสอ.) 04/10/2561
เอกสารแบบฟอร์มจัดทำแผนปี 2562 03/10/2561
เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพและแผน
ปฏิบัติราชการปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
24/09/2561
เอกสารและไฟล์ในการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายกลุ่มผู้บริหาร สสจ.รพ.สสอ.ปี 2561 วันที่ 16-18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 13/09/2561
การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดยะลา ปี 2561 วันที่ 9 พย. 60 ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา 01/10/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 61 05/10/2560
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 29/09/2560
Agenda 2561 29/09/2560
ปัญหาสาธารณสุขเพื่อการกำหนดทิศทางแผน ปี 2561 29/09/2560
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 29/09/2560
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 เพื่อจัดทำแผนปี 2561 29/09/2560
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง (Performanace Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 ของกองตรวจราชการ 23/09/2560
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) รอบ 12 ไตรมาส 4 เดือน ประจำปีงบ 2560 เขต 12 23/09/2560
MOPH 2018 brochure v5_150960_11.40 20/09/2560
kpi_template ปี 2561 20/09/2560
นำเสนองาน Servic Plan 9 ม.ค. 59 12/01/2560
คปสอ.นำเสนอ 17 พย 2559 21/11/2559
Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี 07/11/2559
ข้อมูลจากการประชุมแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 ณ 18-20ต.ค.59 21/10/2559
แบบฟอร์มนโยบายปี 60 10/10/2559
ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 60 22/09/2559