PMQA

 

หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
แบบฟอร์มที่ 2ข.ลักษณะสำคัญองค์การแบบเต็ม (ไม่เกิน 10 หน้า) 12/11/2561
แบบฟอร์มปี 2562 (5 แบบฟอร์ม) 12/11/2561
ผลรอบ 12 เดือน ปี 61 - 121161 11/12/2561
TimeLine และขั้นตอน PMQA ปี 62 11/12/2561
Template ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 11/12/2561
ร่างคำสั่ง PMQA จ.ยะลา ปี 62 07/12/2561
กำหนดการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน PMQA 28/11/2561
template งาน PMQA อำเภอ ปี 2562 27/11/2561
Governance Excellence 06/11/2561
รายละเอียดตัวชี้วัด หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 06/11/2561
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 06/11/2561
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 06/11/2561
คำสั่ง PMQA (แก้ไขล่าสุด 3 ก.ย. 2561) 03/09/2561
ฉบับย่อ PMQA คู่มือการพัฒนาคุณภาพ 30/03/2561
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล 02/03/2561
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 02/03/2561
KPI หมวด 7 02/03/2561
บรรยายเกณฑ์ 58 (คุณสุชาติ) 13/12/2560