PMQA

 

หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
Governance Excellence 06/11/2561
รายละเอียดตัวชี้วัด หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 06/11/2561
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 06/11/2561
แบบฟอร์มปี 2562 (5 แบบฟอร์ม) วิทยากร 06/11/2561
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 06/11/2561
คำสั่ง PMQA (แก้ไขล่าสุด 3 ก.ย. 2561) 03/09/2561
ฉบับย่อ PMQA คู่มือการพัฒนาคุณภาพ 30/03/2561
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล 02/03/2561
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 02/03/2561
KPI หมวด 7 02/03/2561
บรรยายเกณฑ์ 58 (คุณสุชาติ) 13/12/2560