หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
คำสั่ง PMQA (แก้ไขล่าสุด 3 ก.ย. 2561) 03/09/2561
แบบฟอร์มรายงานผลงาน PMQA รอบ 9 เดือน สสจ.ยะลา 15/08/2561
ฉบับย่อ PMQA คู่มือการพัฒนาคุณภาพ 30/03/2561
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล 02/03/2561
ตัวชี้วัดกลาง (PMQA) 02/03/2561
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 02/03/2561
KPI หมวด 7 02/03/2561
ขั้นตอนและกระบวนการ 28/01/2561
อบรม PMQA 9-10 ม.ค. 2561    
     กำหนดการอบรม 9-10 ม.ค. 2561 09/01/2561
     แบบฟอร์มงาน PMQA 09/01/2561
     ผลงานสสจ.ยะลา ไตรมาส 1 09/01/2561
     Template 2561 09/01/2561
     คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 09/01/2561
     ไฟล์นำเสนอ Template 63 PMQA 09/01/2561
1. กำหนดการอบรม PMQA วันที่ 14 ธค. 60 13/12/2560
2. PMQA อ.ถิระ (สป.สธ.ภูมิภาค) 13/12/2560
      2.1 ตย. ลักษณะสำคัญขององค์กร 10 หน้า สสจ.พิษณูโลก 13/12/2560
      2.2 ตย. หมวดP ลักษณะสำคัญขององค์กร สสจ.หนองคาย 13/12/2560
      2.3 รวมตัวอย่าง 2.1 และ 2.2 13/12/2560
3. บรรยายเกณฑ์ 58 (คุณสุชาติ) 13/12/2560
4. เกณฑ์ PMQA_2558 13/12/2560
5.1 ชี้แจงตัวชี้วัด (พี่แป้น) 13/12/2560
5.2 house model v.2_สป._210860 13/12/2560
6. แบบฟอร์ม PMQA ปี 2561 13/12/2560
ตัวอย่าง template ของส่วนบุคคล 24/10/2560