หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
เอกสารประชุม MRA ปี 2561    
      - MRA61 จังหวัดยะลา (สุ่ม Audit+ฟอร์มปัญหา ) 04/05/2561
      - เกณฑ์ MRA IP 04/05/2561
      - เกณฑ์ MRA OP 04/05/2561
      - คู่มือ MRA Guideline 2557 ฉบับปรับปรุง 04/05/2561
      - แบบฟอร์มตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน 04/05/2561
      - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ MRA 61 04/05/2561
      - รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 04/05/2561
เอกสารการประชุม UC และแรงงานต่างด้าว วันที่ 24 เม.ย. 2561 23/04/2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลการให้รหัสโรคและหัตถการ รอบ 9 เดือน ปี 2560 02/08/2560
เอกสารประชุม UC-ต่างด้าว 31 พ.ค. 2560 30/05/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลการให้รหัสโรคหัตถการ รอบ 6 เดือน 31/05/2560
เอกสารประชุม UC 8 พ.ค. 2560 08/05/2560