หัวข้อ วันที่ประกาศ
สื่อออนไลน์ อาหารและยา 10/09/2561
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 2562 09/09/2561
สำนักงานเขต12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์ 23/07/2561
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรม เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ" วันที่ 2-3 สิงหาคม 61 23/07/2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดยะลา (คสจ.) 17/07/2561
ช่องทางการติดต่อ สสจ.ยะลา 05/07/2561
เบอร์ติดต่อภายในสสจ.ยะลา 05/07/2561
บทบาทอำนาจหน้าที่ สสจ.ยะลา 05/07/2561
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/06/2561
เรื่อง การรับสมัคร หรือการเสนอชื่อบุคคลกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุข 05/06/2561
สื่องานหลักเมือง : สุขภาพดี...เริ่มต้นที่นี้ 22/05/2561
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายจ่ายพื้นฐานของ สสอ. 18/05/2561
การส่งผลงานประกวดเวทีจังหวัดยะลา ปี 2561 09/05/2561
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิขาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 09/05/2561
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ 01/05/2561
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในการประชุม "มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี 2561 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช" 26/04/2561
แบบสอบถามการรับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (โครงการ Healthy breakส่งเสริมสุขภาพคนทำงาน) 24/04/2561
แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 07/03/2561
สป.แจ้งเรื่อง เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ (Internal Control : IC) 27/02/2561
สรุปผลการประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติการเงิน) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติการจัดเก็บรายได้) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติบริหารความเสี่ยง) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติบริหารพัสดุ) 27/02/2561
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ (มิติบัญชีและงบการเงิน) 27/02/2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 18/01/2561
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16 18/01/2561
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก 22/12/2560
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน 07/12/2560
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560) 24/11/2560
แบบประเมินกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" จ.ยะลา ปี 2560 23/11/2560
จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์เรื่อง "จัดคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561" 10/11/2560
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 10/11/2560
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" 07/11/2560
สธ.ส่งสำเนาหนังสือโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ที่ ฝกผ 090000/1086 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล 06/11/2560
สำนักงานรัฐมนตรี ขอแจ้งเรื่องการขยายเวลาให้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
24/10/2560
สำนักงานรัฐมนตรี ขอชี้แจงรูปแบบและแนวทางการจัดทำหนังสือ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 24/10/2560
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ 11/10/2560
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 10/10/2560
กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สน.งบประมาณ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด สัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 27/09/2560
สป.ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 27/09/2560
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 27/09/2560
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาปี 2561 14/09/2560
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 2561 28/08/2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" 10/08/2560
ระเบียบสำนักนายกเรื่องการชักธงชาต 10/08/2560
ประกาศผลงานวิชาการ จังหวัดยะลา ปี 2560 25/07/2560
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมถวายราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 24/07/2560
สป.แจ้งเรื่องนโยบายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24/07/2560
สป.แจ้งเรื่องการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24/07/2560
QR Code รวมไฟล์แผนเผชิญเหตุ IAP 11/07/2560
กรมควบคุมโรค ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 11/07/2560
สป.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 11/07/2560
ส.อุตสาหกรรม จ.ยะลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จ.ยะลา 30/06/2560
จังหวัดยะลา ขอเชิญมีส่วมร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  24/05/2560
สป. แจ้งเรื่องบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน  24/05/2560
สป.แจ้งเชิญชวนประดับธงชาติไทย  22/05/2560
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)  22/05/2560
จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560  22/05/2560
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นวก.ตาม ว.16 รอบที่ 1 วันที่ 11 พ.ค. 60  22/05/2560
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 19/05/2560
เตือนภัย !! "มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry" แพร่กระจายผ่านช่องโหว่วินโดว์  19/05/2560
สน.ฌกส.แจ้งประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน จำนวน 87 ราย  02/05/2560
สป.แจ้งพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม  02/05/2560
สน.แจ้งขอทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  02/05/2560
สป.แจ้งขอความร่วมมือในการรณรงค์และลดใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน  02/05/2560
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ รพ.ยะลา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์พาเลช จ.ยะลา 01/05/2560
สน.จ.ยะลา ประกาศเรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560) 24/04/2560
สน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ยะลา ขอความร่วมมือเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 24/04/2560
สน.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ยะลา ขอความร่วมมือเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 24/04/2560
คณะเภสัชฯ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการเภสัชจุลชีวิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 20/04/2560
มอ.ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 20/04/2560
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตัวชี้วัดที่ 72 - 73 07/04/2560
นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา 07/04/2560
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดการลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญๆ ในส่วนภูมิภาค 03/04/2560
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 03/04/2560
สำนักงานขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2560 และปีต่อๆ ไป ซึ่งหมดเขตในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีเดียวกัน 24/03/2560
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 24/03/2560
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่อง "การให้ความสำคัญในการใช้ตราอัตลักษณ์ (LOGO) กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง" 20/03/2560
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อ แม่ 100 ปี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 13/03/2560
ธอส. ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ "โครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ" 13/03/2560
กรมการแพทย์ขอความร่วมมือคัดเลือกแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์ที่มีหน้าที่ตรวจโรคผิวหนัง เพื่อเข้าร่วมระบบให้คำปรีกษาคลินิกผิวหนัง On line ผู้สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 09/03/2560
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 06/03/2560
ไฟล์นำเสนอการประชุม CIO จังหวัดยะลา วันที่ 31 ม.ค. 2560 31/01/2560
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบ จชต.60 23/01/2560
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการปี 2560 23/01/2560
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 23/01/2560
สสจ.นครสวรรค์ "ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภาคเหนือ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ สวนสาธารณะหน้าเทศบาลนคร จ.นครสวรรค์" 12/01/2560
จังหวัดยะลา ขอเชิญ "ขรก,ลูกจ้าง และพนักงานที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี...ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ 2560 ณ เดอะเลกาซี รีเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี" 11/01/2560
ฟอร์มรายงาน องค์กรเป็นเลิศ ปี 2560 (ปรับปรุงไฟล์ 10 ม.ค. 60) 10/01/2560
แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาตใต้ ปีงบประมาณ 2560 31/12/2559
สป.แจ้งเรื่อง "ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 26/12/2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2559 23/12/2559
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง "การคัดเลือกครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัด และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี 2560" 23/12/2559
ขั้นตอนและโปรแกรม web conference 22/12/2559
ศาลากลางจังหวัดยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์"การเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" 19/12/2559
สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์แจ้ง "การขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านบริหารการเงินการคลังและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (PLEP)" ถึงวันที่ 20 ธ.ค 59 16/12/2559
ไฟล์ประชุม Conference วันที่ 29 พ.ย 2559 เรื่อง "การใช้โปรแกรม HDC ติดตามควบคุมกำกับและประเมินผลงาน" 29/11/2559
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี 2560 22/11/2559
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง "การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ" ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 17/11/2559
ไฟล์เอกสารประชุม Conference วันที่ 16 พ.ย. 2559 เรื่อง "การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม" 16/11/2559
จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง "การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ" 15/11/2559
สน.จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวและนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีขึ้นทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว 15/11/2559
สน.จังหวัดยะลาแจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15/11/2559
คู่มือการใช้งาน HDC สำหรับผู้บริหารและผู้ใช้งาน 15/11/2559
สคบ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นอันตรายของสินค้าที่เรียกกันว่า"ของเล่นชนิดพองตัว เมื่อแช่น้ำ"หรือ"ตัวดูดน้ำ" 11/11/2559
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) ขอเชิญร่วมรณรงค์"สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559"
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 [หนังสือเชิญ] | [ดาวน์โหลดสื่อรณรงค์]
11/11/2559
กองทุนเยียวยา 09/11/2559
แบบฟอร์มแผนปฎิบัติราชการปี 2560 09/11/2559
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 09/11/2559
การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 27/09/2559
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
[ สสจ. ] | [ รพช. ] | [ สสอ. ]
01/10/2559
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ปี 2560 27/09/2559
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 60 [สำหรับ รพ.] [สำหรับ รพ.สต.] 27/09/2559
แบบสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 35 ปีขึ้นไป 27/09/2559
สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2559 11 มีนาคม 2559 27/02/2559
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน ปี 2559 27/02/2559
แนวทางตรวจสอบ จาก สตง. 17/06/2559
แบบรายงานผลการช่วยเหลือผู้ยากจน 27/02/2559
เอกสารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน UC ของ สตง 31/05/2559
องค์กรไร้พุง นโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 03/05/2559
การคัดเลือกบุคคลองค์กรผู้มีผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น 2559 18/04/2559
การสำรวจฐานข้อมูลรั้วของสถานบริการสาธารณสุข 18/04/2559
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ให้กับเจ้าพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 21-22 มี.ค. 59
22/03/2559
คู่มือแนวทางการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสมเหตุสมผล 1 มี.ค.59 22/03/2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา
31/12/2558
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 31/12/2558
แบบรายงานค่าเสื่อม 24 ธันวาคม 2558 24/12/2558
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ และ kpi template สสจ.ยะลา ปี 2559 24/12/2558
แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปรับใหม่ ตุลาคม 2558 24/10/2558
แบบฟอร์มจัดทำแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการ ปี 2559 24/10/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)
ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 พ.ย. 2558
06/11/2558
แบบฟอร์มแผนการเงินการคลัง ปี 59 24/10/2558
กติกาการนำเสนอผลงานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 14 - 16 ก.ย. 58 24/10/2558
ไฟล์ประชุมการจัดการค่ายเด็กอ้วน วันที่ 28 ส.ค. 58 ณ สสจ.ยะลา 28/08/2558
ไฟล์ประชุมการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน วันที่ 24,26 ส.ค. 58 ณ โรงแรมปาร์ควิว 22/08/2558
นโยบายแนวทางการทำงาน ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
20/08/2558
ตัวชี้วัดประเมินบุคคล ปี 2558  
ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 14 - 16 กันยายน 2558
ณ โรงแรมแมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 
รายชื่อผลงานวิชาการจังหวัดยะลาที่ส่งเข้าประกวดระดับเขต วันที่ 9 - 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่  
ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอประชุมวิชาการ จ.ยะลา 18 - 19 ส.ค. 58 (แก้ไข 13 ส.ค. 58)  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรง ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สสอ.กรงปินัง
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
สังกัด สสจ.ยะลา
 
การนำเสนอผลงานวิชาการจังหวัดยะลา 58  
ไฟล์การประชุมคณะทำงานวัยเรียน วันที่ 22 มิ.ย. 58  
ดาวโหลดไฟล์เสียงสปอตประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเมอร์ส  
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน ปี 2558  
ชมรมแผ่นดินสยามน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติ เชิญสั่งซื้อสายรัดข้อมือสีม่วง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ข้อความ "ทรงพระเจริญ" ราคาเส้นละ 99 บาท
 
แบบสำรวจงบค่าเสื่อม ปี 2556 ลงไป  
แบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ปี 2558 ไตรมาส 1-2  
เอกสารการคัดเลือบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
   
   
   
FTE งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ยะลา  
รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)  
รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)  
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน ผอ.สสอ. ปี 2558  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้ายเลื่อนระดับแล้วแต่กรณี) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
ขอเชิญผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสมัครเป็นตัวแทนคณะกรรมการสุขภาพ (คสช.) ระดับจังหวัด สอบถามรายละเอียดที่
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ยะลา
 
เอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหาร จ.ยะลา 9-11 มี.ค. 58  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย เลื่อนระดับ แล้วแต่กรณี) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายฯ และการสนับสนุนงบประมาณปี 2558  
ตัวชี้วัด มาตรการ กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ยะลา ปี 2558  
แบบฟอร์ม KPI Template 58‏  
เอกสารประชุมแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ‏  
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา‏  
เอกสารยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกระทรวงปี 2558‏  
เอกสารประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปี 2558  
สถานที่และตารางสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานโครงการผลิตแพทย์เพื่อ3จวชต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายนแดนภาคใต้ ปี 2558  
แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปรับใหม่ ตุลาคม 2557  
HRD Service Plan ปี 2558-2560  
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอบ 12 เดือน  
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกกองทุนเยียวยา  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.ยะลา
(พร้อมไฟล์ใบสมัคร และแบบเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ) สมัครภายใน 22 ต.ค. 57
 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558