หัวข้อ วันที่ประกาศ
กรมควบคุมโรค ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรค
จากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 24 ต.ค. 61
22/10/2561
ประชาสัมพันธ์เรื่อง วัคซีน 09/10/2561
ข่าวสำนักงาน อย. กำหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุดของแคดเมียมในอาหารบางชนิด 04/10/2561
ข่าวสำนักงาน อย. 04/10/2561
ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ 04/10/2561
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 19/09/2561
กรมการแพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์เรื่อง แพทย์ฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค - 31 พ.ค 62 ณ สถาบันการแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข 17/09/2561
ข่าวสำนักงาน อย. 14/09/2561
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ณ วันที่ ตุลาคม 2561 14/09/2561
เรื่อง สถาบันโรคผิวหนังฯ จัดประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ 18-19 ต.ค. 61 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 30/08/2561
อย. ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 28/08/2561
ม.วลัยลักษ์ ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2018 วันที่ 29-30 ก.ย 61 28/08/2561
ข่าวสารกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น 05/08/2561
ข่าวสำนักงาน อย. 05/08/2561
คณะแพทย์ฯ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ วันที่ 6-7 ส.ค. 61 02/08/2561
กรมการแพทย์ ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" ปีงบ 61 วันที่ 23 ส.ค. 61 02/08/2561
การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต สาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/61 31/07/2561
แบบประเมินตนเอง (GPP) สำหรับร้านยาที่เปิดตั้งแต่ 25 มิ.ย. 31/07/2561
แบบประเมินตนเอง (GPP) สำหรับร้านยาที่เปิดก่อน 25 มิ.ย. 31/07/2561
แนวทางการจัดการสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) 31/07/2561
คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) 31/07/2561
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 16 พ.ค. 2561 06/07/2561
ข่าว อย. 21/06/2561
รับสมัครสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา การแก้ไขความผิดปกติของการสื้อความหมาย  21/06/2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561 28/05/2561
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก
28/05/2561
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 28/05/2561
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 28/05/2561
คณะเภสัช ม.ศิลปากร ร่วมกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการ RDU 28/05/2561
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาฯ แจ้งเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
28/05/2561
สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 6th Acupuncture Forum 2018 22/05/2561
วสส.ยะลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลินิกภูมิไทฯ เปิดให้บริการนวด ประคบ อบไอน้ำและดูแลแม่หลังคลอด 22/05/2561
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม 09/05/2561
รพ.พระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์ขอเชิญงานประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16 วันที่ 23-25 พ.ค. 61 03/05/2561
คณะเภสัช ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปีงบ 2561 22/04/2561
สป.แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่คณะกรรมการแพทยสภารับรอง สำหรับการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 22/04/2561
ขอเชิญเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ หรือคลินิกหมอครอบครัว สมัครเข้าร่วมอบรมโควต้า จังหวัดละ 2 คน 13/04/2561
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 05/04/2561
คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนร่วมโครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน 05/04/2561
สป.ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5" 05/04/2561
ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 15 มี.ค. 61 05/04/2561
ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 26 ก.พ. 61 05/04/2561
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แจ้งเรื่อง "ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ" ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย. 61 03/04/2561
สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse" 09/03/2561
สถาบันเวชศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in Geriatric Ambulatory Care" สำหรับแพทย์ 09/03/2561
กรมการแพทย์แผนไทยฯ แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ 06/03/2561
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย แจ้งเรื่อง "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน" 06/03/2561
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 23-25 พ.ค. 2561 28/02/2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ online submission 28/02/2561
ม.ขอนแก่น ขอเชิญลงทะเบียนร่วมโครงการให้บริการเผยแพร่ความรู้ฯ เรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน 28/02/2561
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อย.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 28/02/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 14 ก.พ. 61) 14/02/2561
สไลด์รายละเอียดประชุมติดตามงบค่าเสื่อม ปี 2560-2561 วันที่ 7 กพ. 61 14/02/2561
สำรวจความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 3 09/02/2561
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 02/02/2561
อย. จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2561 28/01/2561
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านวิชาการ ในระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ. 2561 24/01/2561
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ปี 2561 12/01/2561
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปี 2561 09/01/2561
เอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ ระบบ E-Submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 06/12/2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 06/12/2560
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 13/11/2560
สภาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องฯ 08/11/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" 01/11/2560
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 17-18 พ.ย. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 24/10/2560
สธ. ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 06/09/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 24/08/2560
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงานปี 61 และ ปี 62 24/08/2560
กระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 04/08/2560
แนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (sms)  15/07/2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2560 13/07/2560
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และการผลิตการ์ตูน LINE Application 06/07/2560
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 03/07/2560
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร" ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 03/07/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาด้านการพัฒนาสมุนไพร 22/06/2560
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560 22/06/2560
กรมการแพทย์ "ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์"  09/06/2560
สถาบันเวชศาสตร์ฯ กรมการแพทย์ "ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลุกสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักญภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก"  09/06/2560
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรตัวชี้วัดที่ 72-73 ในรอบ 9 เดือน  05/06/2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10  01/06/2560
ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4  01/06/2560
ประชาสัมพันธ์สอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัด  31/05/2560
เร่งรัดการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  31/05/2560
แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามกรอบการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564  18/05/2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2560  15/05/2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 14 มิ.ย 2560  15/05/2560
คณะเภสัชฯ มอ.สงขลา ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30 ประจำปีงบ 2560 เรื่อง"การประเมินผลเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรม" ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560  04/04/2560
อย.แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทราบและพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย  04/04/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค - 7 มิ.ย 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่  03/04/2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์จะขอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560   03/04/2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ประชาสัมพันธ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน  21/02/2560
สนง.อย. ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  21/02/2560
วพบ.ยะลา ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่างวันที่ 27-31 มี.ค 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  17/02/2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "จัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สาขาแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560"  24/01/2560
แบบฟอร์มสรุปนิเทศคปสอ.รอบ1 ปี 2560  24/01/2560
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุฯ เชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก/ในสถานบริการ/ในชุมชน อบรมหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก ในวันที่ 29-30 มี.ค. 60  05/01/2560
สถาบันเวชศาสตร์ฯ เชิญบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมอบรม Dementia Care manager (DCM) ในวันที่ 8-10 มี.ค. 60 "  05/01/2560
สคร.เขตเมือง "ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง"  01/01/2560
แบบฟอร์มการแจ้งจำนงสมัครสอบและเข้าศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ ปีการศึกษา 2560  21/11/2559
สป.แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ปี 2560  21/11/2559
กรมสุขภาพจิต เชิญเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017
ระดับภาคใต้ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
 
31/10/2559
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่องเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ครั้งที่ 1 ศาสตร์สู่ความสำเร็จและความมั่นคงของระบบสุขภาพ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  02/10/2559
กฎหมายเกี่ยวกับร้านขายยา  
        # บัญชีการซื้อยา (แบบ ข.ย.9)  02/10/2559
        # บัญชีการขายยาอันตราย (แบบ ข.ย.11)  02/10/2559
        # คู่มือการตรวจ GPP Sep 2015  02/10/2559
        # รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา  02/10/2559
        # หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมิน  02/10/2559
สมาคมศิษย์เก่า วสส.ชลบุรี แจ้งให้ จนท. ในสังกัดที่เป็นศิษย์เก่า หากสนใจทำ R2R ให้ขอรับทุนอุดหนุนได้เรื่องละไม่เกิน
20,000 บาท ส่งโครงร่างฯ ภายใน 31 ส.ค. 59
 
23/08/2559
จังหวัดยะลา แจ้งผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเตรียมจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ  23/08/2559
สถาบันโรคผิวหนัง เชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี (ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค. 59)  16/08/2559
จังหวัดยะลา แจ้งเรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  15/08/2559
สำนักงานจังหวัดยะลา เชิญร่วมเสนอรายชื่อนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 7 (ภายใน 15 ก.ค. 59)  17/07/2559
สำนักงานจังหวัดยะลา แจ้งเรื่องการขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 19 ก.ย. 59)
 
13/07/2559
กรมควบคุมโรคขอเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ส.ค. 59
(ส่งรายชื่อหรือผลงาน ภายในวันที่ 26 ก.ค. 59)
 
08/07/2559
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา เชิญเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2559  07/07/2559
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย ประจำปี 2559
 
23/06/2559
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จัดอบรมเรื่อง ยาเคมีบำบัด การเตรียมยา และการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา สำหรับเภสัชกรและผู้สนใจ
(ภาคทฤษฎี) วันที่ 25 - 29 ก.ค. 59
 
22/06/2559
สำนักงานจังหวัดยะลา ขอเชิญเสนอชื่อคัดเลือกพ่อตัวอย่างในส่วนภูมิภาค ปี 2559  22/06/2559
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ จพ.เภสัชกรรม และ จนท.สาธารณสุข ในหัวข้อ "การส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" (13-14 ก.ค. 59)  06/06/2559
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตยาแผนโบราณภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดีฯ
(13-14 มิ.ย. 59)
 
30/05/2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสรรโควตาการศึกษาต่อในระดับ ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 คน
(30 พ.ค. 59)
 
27/05/2559
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (27 พ.ค. 59)  26/05/2559
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตฯ สาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2559  25/05/2559
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ประจำปี 2559
 
25/05/2559
สำนักงานจังหวัดยะลา แจ้งการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด ครั้งที่ 54 ประจำปี 2559  19/05/2559
สำนักงานจังหวัดยะลา แจ้งเรื่องคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559  18/05/2559
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ วันที่ 6-7 มิ.ย. 59  18/05/2559
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ไดประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  18/05/2559
กรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector :BFSI)
ประจำปี 2559 วันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
 
02/05/2559
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุฯ จัดอบรม Dementia Care Manager (DCM) และ Dementia Care
Adviser (DCA) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (11-13 ก.ค. 59)
 
12/04/2559
แบบสำรวจการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 12  12/04/2559
สมาคมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์เชิงลึก เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของ 17 สายงาน กระทรวงสาธารณสุข
 
05/04/2559
สาระน่ารู้...พิษของสารเคมีฆ่าแมลง และ การป้องกัน (งาน คบส.)  05/04/2559
สาระน่ารู้...วิธีการล้างผักผลไม้อย่างปลอดภัย (งาน คบส.)  05/04/2559
สาระน่ารู้...อันตรายจากยาปราบศัตรูพืช (งาน คบส.)  05/04/2559
สาระน่ารู้...การเลือกซื้อ ผักสด ที่สะอาด ปลอดภัย (งาน คบส.)  05/04/2559
สาระน่ารู้...ผักที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด กินผักต้องใส่ใจ (งาน คบส.)  05/04/2559
สปสช. รับสมัครอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 12 สงขลา ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง  05/04/2559
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก  05/04/2559
คู่มือแนวทางการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสมเหตุสมผล 1 มี.ค.59  20/02/2559
สถาบันโรคผิวหนัง จัดอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.inderm.go.th และ
www.ioddiploma.com
 
21/12/2558
จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ของ สนง.กพร. เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 11 พ.ย. 58 - 8 ม.ค. 59
 
18/12/2558
สำนักงานจังหวัดยะลา เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำ ในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพุธที่ 16 ธ.ค. 58
 
09/12/2558
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เชิญร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค. 58 ระหว่างเวลา 20.00 - 00.30 น.
ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง หรือวัดในจังหวัดยะลาที่ใกล้บ้าน
 
30/11/2558
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย จัดฝึกอบรมเรื่อง "4th Nutraceutical Forum 2015" (Intravenous and Injectable
Nutrient Therapy) ในวันที่ 12-13 พ.ย. 58
 
06/10/2558
สป. ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" และร่วมกันติดที่เสื้อ ในระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2558
เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ
 
06/10/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2/2558  06/10/2558
เภสัชกรรมสมาคมฯ จัดประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค. 58 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 
09/09/2558
ม.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม "การลงทุนและการบริหารการเงินสำหรับเภสัชกร" ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 58
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ลงทะเบียนภายใน 28 ก.ย. 58
 
08/09/2558
สป. แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก และสาขา
จัดการทางเภสัชกรรม
 
07/09/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนจีน ครั้งที่ 2 ปี 2558
 
14/08/2558
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย รับสมัครบุคคลเข้าอบรม เป็นครูพี่เลี้ยง หลักสูตร "นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ" สมัครภายใน
20 ก.ค. 58
 
14/08/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (16-29 ก.ค. 58)
 
23/06/2558
 ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  14/07/2558
 รพ.โรคผิวหนังฯ จ.ตรัง จัดอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่สำคัญ และพบบ่อยในภาคใต้ วันที่ 27-28 ส.ค. 58  02/07/2558
สป. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. - 14 ส.ค. 58  01/07/2558
วสส.อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ จพ.เภสัชกรรม ปี 58 ในวันที่ 27-29 ก.ค. 58  23/06/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
ในวันที่ 22 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58
 
22/06/2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "The ISPE's 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology"
ACPE)
 
18/06/2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NATPRO6 วันที่ 21-23 ม.ค. 59  18/06/2558
ม.ขอนแก่น แจ้งเลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องยาฯ สมัครเข้าร่วมประชุม
ภายใน 30 มิ.ย. 58
 
18/06/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรมการรักษาโรคไตด้วยการแพทย์แผนจีน (27-29 ก.ค. 58) และ การรักษาโรคระบบประสาท
ด้วยการแพทย์แผนจีน (19-21 ต.ค. 58)
 
10/06/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา เทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก ในวันที่ 15 - 26 มิ.ย. 58
 
10/06/2558
สภาการแพทย์แผนไทย เปิดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 1 - 30 เม.ย. 58  05/06/2558
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Clinical Drug Information System ระหว่างวันที่
6 - 10 ก.ค. 58 สมัครภายในวันที่ 29 มิ.ย. 58
 
05/06/2558
สภาเภสัชกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 58 และเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. -
30 ต.ค. 58
 
05/06/2558
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ
 
25/05/2558
ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  20/05/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปี 58  11/05/2558
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการฯ ประจำปี (ภาคใต้ 20-22 พ.ค.58)  06/05/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปี 58  01/05/2558
สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 (22-24 พ.ค. 58)  01/05/2558
รพ.โรคผิวหนัง จ.ตรัง ร่วมกับ สถาบันโรคผิวหนังฯ จัดอบรมฯ ดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่สำคัญ และพบบ่อยในภาคใต้ (รุ่นที่ 1
18-19 มิ.ย. 58 และรุ่นที่ 2 25-26 มิ.ย. 58)
 
28/04/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2558  27/04/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เส้นทางสู่ชีวิตราชการ (ติวเข้ม สอบภาค ก.) ก.พ. ในวันที่
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 58
 
17/04/2558
ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 58 สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวชกิจฉุกเฉิน จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกฯ
 
26/03/2558
สภาเภสัชกรรมฯ จัดประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (23-24 มี.ค. 58)  18/03/2558
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 
16/03/2558
เอกสารประชุมการให้รหัสโรค 26 ก.พ. 58  26/02/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2558 ภายใน 30 มี.ค. 58 และขอ
ขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 30 เม.ย. 58
 
18/02/2558
วสส.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ จพ.เภสัชกรรม ครั้งที่ 24 (สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 58)  18/02/2558
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (22 มี.ค. 58)  18/02/2558
สสจ.สงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา (ภายใน 16 ก.พ. 58)  04/02/2558
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ปีงบฯ 58 ในวันที่ 20 เม.ย. - 8 พ.ค. 58  26/01/2558
สน.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ขอความร่วมมือสนับสนุนการสั่งของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต
ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16
 
20/01/2558
ฌกส. ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  08/01/2558
วพบ.สงขลา จัดโครงการอบรมระยะสั้น "ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ" ระหว่างวันที่ 9-12 ก.พ. 58 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
วพบ.สงขลา
 
07/01/2558
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเหตุรำคาญ 3 หลักสูตร ในระหว่าง
วันที่ 27 ม.ค. - 6 มี.ค. 58
 
05/01/2558
สน.ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เชิญร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
 
31/12/2557
แผนพัฒนาบุคลากรและการศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรมปี 58  31/12/2557
เชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา)  25/12/2557
ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  25/11/2557
สป.แจ้งการรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดิน และการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย  25/11/2557
สน.จังหวัดยะลา ขอเชิญชวนร่วมลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ทางเว็บไซต์ www.yala.go.th
หรือ www.ocsc.go.th
 
20/11/2557
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดประชุมเรื่อง "การจัดการงานบริการเภสัชกรรม"  13/11/2557
สป.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข  10/11/2557
สป.ขอเชิญสั่งซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  10/11/2557
ฌกส. ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  05/11/2557
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  03/11/2557
สน.พระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เชิญร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558  03/11/2557
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เชิญเข้าร่วมอบรม การให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ และการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน)  28/10/2557
 คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เชิญประชุมวิชาการ จพ.เภสัชกรรมฯ ปีงบประมาณ 2558  28/10/2557
 สน.จังหวัดยะลา ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์รูปแพะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย. 58  28/10/2557
สน.จังหวัดยะลา ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 58 ราคาเข็มละ 300 บาท  28/10/2557
สน.จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" และติดที่เสื้อในระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 57  20/10/2557
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2/57 ภายใน 8 พ.ย. 57  20/10/2557
รพ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ต.ค. 57  20/10/2557
ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2557  20/10/2557
ฌกส. ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  03/10/2557
สมาคมพยาบาล เปิดรับสมัครการขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ  02/10/2557
สภาการแพทย์แผนไทย ส่งประกาศฯ เรื่องการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2557-2560  12/09/2557
สภาการแพทย์แผนไทย ส่งประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. 2557-2560  12/09/2557