หัวข้อ วันที่ประกาศ
สป.ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 16/01/2561
สป.ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 16/01/2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
16/01/2561
แบบสำรวจจำนวนพยาบาลวิชาชีพที่จบจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 3,000 คน 15/01/2561
ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงข้าราชการ ๓ สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ปี 61 10/01/2561
สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย ขอเชิญอบรมหลักสูตร แจ้งเรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) 07/01/2561
แบบรายงานการจ้างคนพิการ มาตรา 33-35 ปี 2561 04/01/2561
แนวทางการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 04/01/2561
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2561 29/12/2560
ประกาศผลคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา 28/12/2560
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 28/12/2560
ฝ่ายการพยาบาล มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญอบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 21/12/2560
การลงทะเบียนประวัติศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา 21/12/2560
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2559 21/12/2560
ม.บูรพา ขอเชิญอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 20/12/2560
ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 23 20/12/2560
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยฯ มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st mini Radiology Course for General Practitioners 20/12/2560
ประกาศผลคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ของรพ.รามันและรพ.บันนังสตา 14/12/2560
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 12/12/2560
สถาบันการพยาบาลฯ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี2561 (เพิ่มเติม) 12/12/2560
การเสนอแพทย์ต้นแบบแพทยสภา ประจำปี 2561 12/12/2560
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 13-22 ธันวาคม 2560 08/12/2560
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560 06/12/2560
งานอบรม PMQA ยะลา ปี 2561 06/12/2560
การประเมินสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน (Technical competency) ของพยาบาลวิชาชี 06/12/2560
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560-15 ม.ค. 2561 04/12/2560
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้าง
ทุกประเภทของส่วนราชการ
04/12/2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30/11/2560
อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 28/11/2560
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เชิญอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 28/11/2560
ขอเชิญประชุมวิชาการแพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 5 28/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี2560 ครั้งที่ 2 28/11/2560
สป.ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกรับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ของทันตแพทยสภา ปีการศึกษา 2561 22/11/2560
วสส.ยะลา ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 22/11/2560
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรมภายในประเทศของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ/ลูกจ้างประจำ
20/11/2560
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding/วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอาย 20/11/2560
ชมรมเครือข่ายพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาล Thailand 4.0" 20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561
20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4
20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)" 20/11/2560
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU)" 20/11/2560
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง "THe 6th Asian International Conference on Humanized Health Care 2017 AIC-HHC 2017"
20/11/2560
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4 20/11/2560
สป.แจ้งเรื่องการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบ 2561 20/11/2560
ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 20/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 19/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญญาณ 07/11/2560
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาการสาธารณสุขชุมชุน ปี 60 ครั้งที่ 2 07/11/2560
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 60 ครั้งที่ 2 07/11/2560
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำปี 2561(ของ ศอ.บต) 07/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 06/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses conference 2017 06/11/2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องวิกฤต คุกคาม ความรุนแรงในโรงพยาบาล ทางออกคืออะไร 03/11/2560
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาล 03/11/2560
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 31/10/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 31/10/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย We care IV care 31/10/2560
ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 31/10/2560
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 31/10/2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ 31/10/2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ 31/10/2560
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 5 31/10/2560
รับย้ายรับโอนข้าราชการ 31/10/2560
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7 31/10/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 31/10/2560
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปฯ 31/10/2560
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 31/10/2560
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10 th เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 31/10/2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.รามันและรพ.บันนังสตา สสจ.ยะลา 31/10/2560
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 27/10/2560
แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิพิเศษสมาชิก กบข ทรูมูฟ เอช 24/10/2560
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 24/10/2560
การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 และงานมุฑิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 24/10/2560
สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธาน
12/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธาณสุขอำเภอ 26/09/2560
เลื่อนประกาศรายชื่อเข้าคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 06/09/2560
สมาคมลูกจ้างสธฯ เชิญเข้าร่วมประชุม การสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2560 10/08/2560
จังหวัดยะลา ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 15-25 สิงหาคม 2560 09/08/2560
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 13/07/2560
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 21/06/2560
สำรวจข้อมูลข้าราชการผู้เคยดำรงตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 19/06/2560
แบบเลื่อนระดับ ประจำตำแหน่ง แบบทดลอง   14/06/2560
สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 649_2560 ลว.15 พ.ค. 2560  23/05/2560
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปี พ.ศ. 2558
22/05/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
17/05/2560
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560  
  - แบบเสนอชื่อการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2560 15/05/2560
  - คู่มือปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นฯ ประจำปี 2560  15/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)  09/05/2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 05/04/2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   05/04/2560
ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทยฯ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438) 28/03/2560
(ปรับใหม่ 24 มี.ค. 60 เวลา 14.40 น.) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560   14/03/2560
ขอเชิญผ้รับผิดชอบงานเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ข้าราชการ และลูกจ้างที่ใกล้เกษียณฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพดี  13/03/2560
สมาคมลูกจ้าง ขอความอนุเคราะห์ให้ ลจป. ลจ.ชค. พรก. พกส. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 วันเสาร์ที่ 18 มี.ค 60 ณ รร.เทพนคร จ.บุรีรัมย์  06/03/2560
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และการประกวดเรื่องเล่า  22/02/2560
การกรอกข้อมูลการขอรับเงินทดแทนประกันชีวิต เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้  09/02/2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ  24/01/2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  24/01/2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  20/01/2560
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2560  20/01/2560
แบบฟอร์มประเมินทดลองฯ  17/01/2560
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559  17/01/2560
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสสจ.ยะลา  29/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ระดับปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานเวชสติถิระดับปฏิบัติงาน สสจ.ยะลา
 
26/12/2559
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)  16/12/2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
สังกัดสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
15/12/2559
บมจ.กรุงไทย แจ้งเรื่องการนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. ประจำเดือนธันวาคม 59  13/12/2559
สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ "แจ้งผู้เกี่ยวข้องส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับอาวุโส"  13/12/2559
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนจ้างผู้พิการ  08/12/2559
รับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  07/12/2559
แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ระดับชำนาญงานและปฏิบัติงาน  07/12/2559
FTE และ Pop Based ประกอบการพิจารณา ว.16  02/12/2559
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสสจ.ยะลา  03/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  15/11/2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา|ใบ Recommend  03/11/2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2559  02/11/2559
แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลช่องทางการติดต่อของสมาชิก กบข.  31/10/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  25/10/2559
อัพเดทฐานข้อมูลอัตรากำลัง [ รพช. ] | [ สสอ. 03/10/2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา
 
27/09/2559
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
23/09/2559
การจัดทำข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้างทุกประเภทฯ  23/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
23/09/2559
รายการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบตุลาคม)  23/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์
ปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
02/09/2559
รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปี 2559  29/08/2559
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559  29/08/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพิ่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
18/08/2559
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 
15/08/2559
แจ้งผลการคัดเลือกและขอให้อนุมัติข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม  13/06/2559
การคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ จชต. ประจำปี 2559  13/06/2559
แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น และประกวดเรื่องเล่า  13/05/2559
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2559  13/05/2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (ลูกจ้างประจำ)  13/05/2559
การคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437)  13/05/2559
ตัวชี้วัดการจัดการฐานข้อมูลอัตรากำลัง  13/05/2559
ข้อบังคับและการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงฯ  29/01/2559
 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | แนวทางการจัดทำ Excel File) 08/01/2559
การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของ พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงฯ  08/01/2559
การปรับค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ  08/01/2559
ระดมความคิดเห็นเส้นทางความก้าวหน้า และผลักดันสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ ของลูกจ้างประจำ
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
19/08/2558
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ  19/08/2558
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ว47/29 พ.ค. 58)  19/08/2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ว365/27 เม.ย. 58)  19/08/2558
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 (เมษายน 2558) 19/08/2558
ประกาศการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาใน โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.ยะลา ประจำปี 2559  19/08/2558
ตัวชี้วัดประเมินบุคคล ปี 2558  19/08/2558
ซักซ้อมขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  19/08/2558
การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของ ศอ.บต. ประจำปี 2558 (กลุ่ม พรก. และ ลจ.ประจำ)  02/07/2558
สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 5 ก.ย. 58  02/07/2558
การคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ จชต. ประจำปี 2558  02/07/2558
คำสั่ง สธ.ที่ 1038/2558 และกำหนดการฝึกอบรมฯ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ฯ  02/07/2558
การขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 7,547 อัตรา รอบ 3  02/07/2558
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนฯ ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี เป็นกรณีพิเศษฯ (โควต้า ศอ.บต. ปี 2556)  18/05/2558
กำหนดการออกอากาศภาพยนต์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557  18/05/2558
แบบฟอร์มข้อมูลสมาชิก กบข.  18/05/2558
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ประจำปี 2558 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  18/05/2558
แบบฟอร์มปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  18/05/2558
ประชุมชี้แจงแนวทางปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 14 พ.ค. 58  14/05/2558
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  12/05/2558
ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  12/05/2558
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว  12/05/2558
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  12/05/2558
ซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  12/05/2558
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้าง และค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  12/05/2558
แบบฟอร์มการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม และการคัดเลือกคนดี
ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558
 
06/02/2558
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558  06/02/2558
การจัดทำกรอบอัตรากำลัง  06/02/2558
การคัดเลือกข้าราชการ ไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ณ สำนักงานแพทย์ เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  06/02/2558
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557และเสวนาเชิงวิชาการ ลงทะเบียนภายในวันที่ 3 มี.ค. 58  06/02/2558
สมาคมข้าราชการบำนาญฯ เชิญผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษียณฯ ร่วมโครงการอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี  05/02/2558
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)  04/02/2558
การเตรียมข้อมูลกรอบอัตรากำลังประกอบการจัดสรรตำแหน่ง ข้าราชการ ระดับโรงพยาบาล  29/01/2558
ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง  15/01/2558
แบบตอบรับการเข้ารับฟังการบรรยาย Undo  12/01/2558
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2558  06/01/2558
สำรวจข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ พรก. พกส. ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข  06/01/2558
แบบฟอร์ม ข้าราชการขอย้ายโอน  23/12/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จว.ชต.  23/12/2557
รพ.ยะหา รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. - 30 ม.ค. 58 28/10/2557
คำสั่งจังหวัดยะลา ประกอบการจัดทำโควตา ศอ.บต  28/10/2557
หนังสือที่ ยล 0032/ ว 8608 ลว 1 ธ.ค. 57 (สำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา 18 คำสั่ง)  28/10/2557
ใบรับรองการประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ  28/10/2557
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขฯ  28/10/2557
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่  28/10/2557
การแสดงความจำนงบรรจุเข้ารับราชการ  28/10/2557
ข้อมูลค่า FTE ปี 57  28/10/2557
เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ 1 ต.ค. 57  28/10/2557
    * ลูกจ้างประจำ  28/10/2557
    * พนักงานราชการ  28/10/2557
    * พนักงานกระทรวงฯ  28/10/2557
ขอข้อมูลบุคลากร (28 ต.ค. 57)  30/09/2557
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2557 และแผนการจ้างปี 2558  30/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  30/09/2557
ว 6792 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา  20/09/2557
ว 6791 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา  20/09/2557
ว 6790 ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา  20/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายนแดนภาคใต้ ปี 2558  20/09/2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  15/08/2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)เป็นวันที่ 22 กันยายน 2557 10/08/2557
ประกาศเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้เงินตอบแทนพิเศษ ณ 1 ต.ค. 57  29/08/2557
กำหนดการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  16/08/2557
การตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดทำเอกสารประกอบการเลื่อนระดับสูงขึ้นของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ วันที่ 11 ธ.ค. 55  
    * pp.บรรยายการพิจารณาสิทธิประโยชน์ฯ (ตามหนังสือ154) เมื่อ 16ก.ค.56  14/08/2557
    * แบบขอรับการคัดเลือกฯ (ประเภททั่วไป ชำนาญงาน)  14/08/2557
    * แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภทวิชาการ ชำนาญการ)  14/08/2557
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  14/08/2557
ประกาศเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นพิเศษ ศอ.บต. ปีงบประมาณ 2555 (แก้ไขไฟล์ 13 ส.ค. 57)  13/08/2557
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จวชต. ปี 2558  24/06/2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  24/06/2557
    * หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างฯ  24/06/2557
    * การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  24/06/2557
    * การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ  24/06/2557
    * บัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  24/06/2557
    * แบบหนังสือระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณี พกส. ถึงแก่ความตาย  24/06/2557
คำสั่งที่ 1762/2557 เรื่องให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เพิ่มเติม)  26/06/2557
คำสั่งที่ 1626/2557 เรื่องแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย)  26/06/2557
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  20/06/2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557  07/05/2557
ผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  07/05/2557
หนังสือจังหวัดยะลา ที่ 0032/3917 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557  30/04/2557
การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่  02/05/2557
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
   * ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง  24/04/2557
   * ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  24/04/2557
   * ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  24/04/2557
   * รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  24/04/2557