หัวข้อ วันที่ประกาศ
ผลการเรียงลำดับขอ ว 16 รอบที่ 3 ของ สสจ.ยะลา  
      1. ผลเรียงลำดับ ว16 รอบ 3 กลุ่ม 1 17/10/2561
      2. ผลเรียงลำดับ ว16 รอบ 3 กลุ่ม 2 17/10/2561
      3. บัญชีเลือกส่วนราชการที่ว่าง 17/10/2561
      4. บัญชีเซ็นชื่อเข้าประชุมชี้แจงเรียงลำดับ 17/10/2561
      5. หนังสือแสดงเจตจำนง เรื่อง การเลือกสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติ 17/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยะหา/ธารโต 08/10/2561
คำสั่งปลัดกระทรวง ที่ 3319 - 3320 เรื่อง ย้ายสายงานแพทย์และให้ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 24 ก.ย. 2561 04/10/2561
การเลือกตั้งผู้แทน พกส 03/10/2561
ชี้แจงแนวทางการประเมินความสุข (Happinometer) ปีงบประมาณ 2562 28/09/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4597 เรื่อง ให้ข้าราชการ (ว.16) ปฏิบัติราชการที่เดิม 2 ราย ลงวันที่ 26 ส.ค. 2561 27/09/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4596 เรื่อง ให้ข้าราชการรับเงินตำแหน่ง 3 ราย ลงวันที่ 26 ส.ค. 2561 27/09/2561
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 19/09/2561
กรอบอัตรากำลังว่าง ว.16 รอบที่ 3 13/09/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงตำแหน่ง สสจ.ยะลา ครั้งที่ 1/61 30 ส.ค. 61 10/09/2561
แผนผังการปฏิบัติงานในการขอปรับปรุงตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ 06/09/2561
ประกาศรับสมัครผู้ช่วย สสอ.ยะหา และ ธารโต ตั้งแต่วันที่ 10-18 ก.ย. 2561 29/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3813/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 15 ราย ลงวันที่ 29 ส.ค. 2561 29/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3745/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 21 ราย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 24/08/2561
ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3721/2561 เรื่อง ให้ ผอ.รพ.สต.ปฏิบัติราชการ 2 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3720/2561 เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย) ผอ.รพ.สต.4 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3712/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 10 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3711/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรับเงินตำแหน่ง 4 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3674/2561 เรื่อง เลื่อนนักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษและ สสอ.กาบัง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 21/08/2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผอ.รพช. ปี 2561 20/08/2561
สภาการสารธารณสุขชุมชน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ "โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรฯ" 16/08/2561
ประกาศผลคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษและ สสอ.กาบัง 16/08/2561
ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เกิน 4 ครั้ง 15/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3426 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ว.16/58 จำนวน 4 ราย ลงวันที่ 31 ก.ค. 61 02/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 2388-2390 เรื่อง บรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 61 ลงวันที่ 16 ก.ค. 61 02/08/2561
สป.ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปี 61 20/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/จพ.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ปฏิบัติงาน
18/07/2561
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สธ.ชำนาญการ/จพ.สธ.อาวุโส) 18/07/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3224/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (3 ราย) 17/07/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3154/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 สั่ง ณ วันที่ 11 ก.ค. 2561 12/07/2561
รับสมัครคัดเลือกบรรจุนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดสสจ.ยะลา 06/07/2561
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบรรจุนักรังสีการแพทย์/จพ.วิทยาศาสตร์ฯ และระเบียบวาระการประชุม 30/06/2561
ประกาศรับสมัครย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ/จพ.สาธารณสุขอาวุโส) 8 ตำแหน่ง 30/06/2561
ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/สสอ.กาบัง 27/06/2561
สรุปรายชื่อได้รับอนุมัติ ว 16 สสจ.ยะลา 25/06/2561
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารข้อเสนอแนวคิดตาม ว 16/58 25/06/2561
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ การพทย์โดยวิถีฮาลาล 25/06/2561
วพบ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเซียน 12/06/2561
การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น ปี 2561 12/06/2561
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 12/06/2561
กรมช่างโยธาทหารอากาศ ขอเชิญอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และแนะแนวสอบรับราชการ ประจำปี 2561 05/06/2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 05/06/2561
ขอเชิญอบมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อไหล่ติด 04/06/2561
รายงานการแระชุม CHRO Board ครั้งที่ 1-2561 25/05/2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เริ่มใช้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 25/04/2561
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2561 23/04/2561
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 23/04/2561
มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2561 23/04/2561
รายงานการประชุม แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 20/04/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2561(รอบเมษา) แก้ไข 17 เม.ย. 2561 18/04/2561
สป.ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 และรับสมัครแพทย์โควต้าต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ 18/04/2561
เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ พรก. พกส. เม.ย. 2561 09/04/2561
แพทยสภาประกาศ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาต่างๆ ปี 2561 09/04/2561
แบบฟอร์มสำรวจความสามารถในการจ้างงานผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 09/04/2561
การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก 09/04/2561
แบบฟอร์มสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 05/04/2561
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 05/04/2561
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ลปจ. พรก. พกส. และลจ.ชค. (รอบ 1 เม.ย. 61) 04/04/2561
แบบประเมินปฏิบัติราชการฯ  แก้ส่วนของแบบผลสัมฤทธิ์ของงานฯของลูกน้อง(องค์ประกอบที่ 1,3) ส่วนขององค์ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 PMQA 04/04/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 2 เมษายน 61) 02/04/2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2561 (ระบบสอบกลาง Admissions) 02/04/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 มี.ค. 61) 30/03/2561
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษษอังกฤษทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากร 28/03/2561
การสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล แพทยสมาคมฯ 26/03/2561
การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น 26/03/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 26 มี.ค. 61) 26/03/2561
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพทางการแพทย์ตาม Service Plan พ.ศ. 2561 -2565 23/03/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้ายฯและขอปรับปรุงตำแหน่งของสสจ.ยะลา 21/03/2561
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2561 21/03/2561
มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข ประจำปี 2561 09/03/2561
ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 09/03/2561
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561 09/03/2561
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญอบรมระยะสั้น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 09/03/2561
แบบฟอร์มการตรวจสอบความต้องการวิสัญญี ปี 2561 08/03/2561
ประกาศผลการเรียงลำดับรายชื่อเพื่อขอปรับปรุงตำแหน่งตาม ว.16 ลง 28 ก.ค. 58 08/03/2561
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561 07/03/2561
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ) 05/03/2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 02/03/2561
การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหารทางการพยาบาล สำหรับหัวหน้าพยาบาล 02/03/2561
ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือก ผอ.รพ.สต. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 27/02/2561
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561 21/02/2561
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 15/02/2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง - สูง 14/02/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 14/02/2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจำปี2561(รอบเมษา) (ปรับปรุง ณ วันที่ 14 ก.พ. 61) 14/02/2561
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประกาศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2561 29/01/2561
ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาฯ ปี 2561 29/01/2561
ประกาศผลคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา 27/01/2561
สป. ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561 24/01/2561
สป. ขออนุมัติให้แพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 24/01/2561
สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 16 24/01/2561
ม.ขอนแก่น ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 24/01/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา 19/01/2561
เอกสารการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560 18/01/2561
สป.สำนักนายกฯ ขอความเห็นชอบให้ ขรก. พนง.ราชการ และลูกจ้าง ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 18/01/2561
การประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 18/01/2561
หนังสือตอบหารือเรื่องเลื่อนระดับที่ยังไม่พ้นทดลองและย้ายในจชต.ว16 ปี 2558 18/01/2561
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2561 17/01/2561
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปี 2561 17/01/2561
สป.ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 16/01/2561
สป.ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 16/01/2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
16/01/2561
แบบสำรวจจำนวนพยาบาลวิชาชีพที่จบจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 3,000 คน 15/01/2561
ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงข้าราชการ ๓ สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ปี 61 10/01/2561
สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย ขอเชิญอบรมหลักสูตร แจ้งเรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) 07/01/2561
แบบรายงานการจ้างคนพิการ มาตรา 33-35 ปี 2561 04/01/2561
แนวทางการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 04/01/2561

  หน้า 2