หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
ฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข จากระบบ HROPS ณ 1 ต.ค. 61 04/10/2561
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ 1 ต.ค. 61 04/10/2561
แนวทางการจัดคนลงตามกรอบโครงสร้างใหม่ 2561 18/09/2561
รายงานจัดคนลงตามกฎกระทรวง 18/09/2561
แบบฟอร์ม จัดคนลง 18/09/2561
กรอบโครงสร้างอัตรากำลัง 22/04/2561