โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง

 

หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด
บัญชีรายละเอียดการจัดคนลงฯ คำสั่งกสธ.ที่ 973-977 ลงวันที่ 31 ก.ค.61    
  1. บัญชีรายละเอียดคำสั่งที่ 973 ประเภทข้าราชการ 12/11/2561
  2. บัญชีรายละเอียดคำสั่งที่ 974 ประเภทพนักงานราชการ 12/11/2561
  3. บัญชีรายละเอียดคำสั่งที่ 975 ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12/11/2561
  4. บัญชีรายละเอียดคำสั่งที่ 976 ประเภทลูกจ้างประจำ 12/11/2561
  5. บัญชีรายละเอียดคำสั่งที่ 977 ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 12/11/2561
คำสั่งจัดคนลงฯ กสธ.ที่ 973-977 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2561    
  1. คำสั่งที่ 973 ประเภทข้าราชการ 12/11/2561
  2. คำสั่งที่ 974 ประเภทพนักงานราชการ 12/11/2561
  3. คำสั่งที่ 975 ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 12/11/2561
  4. คำสั่งที่ 976 ประเภทลูกจ้างประจำ 12/11/2561
  5. คำสั่งที่ 977 ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 12/11/2561
ฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข จากระบบ HROPS ณ 1 ต.ค. 61 04/10/2561
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ 1 ต.ค. 61 04/10/2561
แนวทางการจัดคนลงตามกรอบโครงสร้างใหม่ 2561 18/09/2561
รายงานจัดคนลงตามกฎกระทรวง 18/09/2561
แบบฟอร์ม จัดคนลง 18/09/2561
กรอบโครงสร้างอัตรากำลัง 22/04/2561