หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
รายงานการแระชุม CHRO Board ครั้งที่ 1-2561 25/05/2561
เอกสารการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลจ.ประจำ ปี 2561 (ประชุมวันที่ 26 เม.ย. 61) 26/04/2561
การประชุมคณะกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO Board ครั้งที่ 1/2561 (ปรับปรุง 21/03/2561) 20/03/2561
การประชุมพิจารณาฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561    
    1. เรื่อง พิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต. 13/02/2561
    2. เรื่อง การตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/02/2561
        วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
                    - คำสั่งตั้งคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 13/02/2561
        วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ    
                    - จำนวนตำแหน่งว่างและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 13/02/2561
        วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา    
                    - การมอบหมายประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การเลือกสรร การประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 13/02/2561
    3. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) 13/02/2561
       3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวฯ 13/02/2561
       3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 13/02/2561
       3.3 คะแนนพื้นที่ห่างไกลและเสี่ยงภัยของสถานบริการสาธารณสุข 13/02/2561
       3.4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ 13/02/2561
       3.5 หน่วยงานที่เสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกไปปฏิบัติราชการชั่วคราวฯ 14/02/2561
       3.6 บัญชีรายละเอียดผู้สมัครไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ 13/02/2561

     คำสั่งต่างๆ
  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
     เดือนตุลาคม 2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4787/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 2 ต.ค.2561 10/10/2561
คำสั่งปลัดกระทรวง ที่ 3319 - 3320 เรื่อง ย้ายสายงานแพทย์และให้ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 24 ก.ย. 2561 04/10/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4803/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นทดลองงาน (นส.มนวดี จันทรพล) ลงวันที่ 2 ต.ค. 2561 04/10/2561
     เดือนกันยายน 2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4597 เรื่อง ให้ข้าราชการ (ว.16) ปฏิบัติราชการที่เดิม 2 ราย ลงวันที่ 26 ส.ค. 2561 27/09/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 4596 เรื่อง ให้ข้าราชการรับเงินตำแหน่ง 3 ราย ลงวันที่ 26 ส.ค. 2561 27/09/2561
     เดือนสิงหาคม 2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3813/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 15 ราย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 29/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3745/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 21 ราย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3721/2561 เรื่อง ให้ ผอ.รพ.สต.ปฏิบัติราชการ 2 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3720/2561 เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย) ผอ.รพ.สต.4 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3712/2561 เรื่อง ย้าย ว.16 จำนวน 10 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3711/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรับเงินตำแหน่ง 4 ราย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 24/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3674/2561 เรื่อง เลื่อนนักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษและ สสอ.กาบัง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 21/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3655/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ ของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่บรรจุโดย สป. ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 16/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3654/2561 เรื่อง ให้แพทย์ทุนฯ ปี 61 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 16/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3469/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 07/08/2561
     เดือนกรกฎาคม 2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 3426 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ว.16/58 จำนวน 4 ราย ลงวันที่ 31 ก.ค. 61 02/08/2561
คำสั่งจังหวัดยะลาที่ 2388-2390 เรื่อง บรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 61 ลงวันที่ 16 ก.ค. 61 31/07/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3296/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561 24/07/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3224/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (3 ราย) ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561 17/07/2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3154/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 สั่ง ณ วันที่ 11 ก.ค. 2561 12/07/2561
รวมคำสั่งแก้ไขเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (โควตา ศอ.บต.55-59)    
      - คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2911/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานระหว่างสัญญาจ้าง (เฉพาะราย) สั่ง ณ วันที่ 26 มิ.ย 2561 06/07/2561
      - บัญชีรายละเอียดแก้ไขบัญชีปรับ 1 ม.ค. 56 06/07/2561
      - บัญชีรายละเอียดแก้ไขบัญชีปรับ 1 ม.ค. 57 06/07/2561
      - คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2910/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 1 ตุลาคม 2560 (เฉพาะราย) สั่ง ณ วันที่ 26 มิ.ย 2561 06/07/2561
คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 06/07/2561
     เดือนมิถุนายน 2561
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2821/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2561 26/03/2561
      - บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ 26/03/2561

     แบบฟอร์มต่างๆ
  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล  (ปรับปรุง 26/03/61) 26/03/2561
การขอรับเงิน กบข    
     - แบบ กบข.จก001-2551 (กรณีบรรจุกลับเข้ารับราชการ) 13/07/2560
     - แบบ กบข.รง 008-1-2555 (กรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ) 13/07/2560
การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย    
     - แบบ 5309 (บำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย) 13/07/2560
การขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ    
     - แบบ 1 (หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ) 13/07/2560
     - แบบ 5313 (แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ) 13/07/2560
     - แบบ กสจ. 004-1 (แบบขอรับเงินกองทุน กสจ.) 13/07/2560
การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณราชการ-ลาออกจากราชการ    
     - แบบ 5300 ขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ หรือข้าราชการออกจากราชการ 13/07/2560
     - แบบ กบข.รง 008-1-2555 13/07/2560
     - แบบ-สรจ.1 13/07/2560
     - แบบ-สรจ.2 13/07/2560
     - แบบ-สรจ.3 13/07/2560
การเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ    
     - แบบ 7127 (แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) 13/07/2560
แบบคำขอมีบัตรต่างๆ    
     - แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรพนักงานราชการ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรพิทักษ์เสรีชน 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง พกส. 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรลูกจ้างประจำ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จบำนาญ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรเหรียญชายแดน 13/07/2560
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ    
     - กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 13/07/2560
     - แบบคำขอหนังสือรับรอง 13/07/2560
     - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 13/07/2560
     - ใบขอยกเลิกวันลา 13/07/2560
     - ใบลาขออนุญาตเดินทางไปทางประเทศ 13/07/2560
     - ใบลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตร 13/07/2560
     - ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 13/07/2560
     - ใบลาพักผ่อน 13/07/2560
     - ใบลาอุปสมบท 13/07/2560
หนังสือขอลาออกจากราชการ    
     - หนังสือขอลาออกจากราชการ 13/07/2560
เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ    
     - เอกสารรายละเอียดต่างๆ 13/07/2560
     - ใบรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 13/07/2560
     - บำเหน็จตกทอด แบบ 1 13/07/2560
     - หนังสือรับรองการเป็นทายาท 13/07/2560
     - หนังสือรับรองรับเงินช่วยเหลือพิเศษ 13/07/2560
     - หนังสือรับรองวันเดือนปีเกิด 13/07/2560
     - เอกสาร รปภ1 13/07/2560
     - แบบคำขอเพิ่มฐานข้อมูลภาครัฐ (แบบ 7127) 13/07/2560
     - ใบสมัครสมาชิก กบข. 13/07/2560
     - ใบคำร้องขอมีบัตร กบข. 13/07/2560
     - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 13/07/2560
     - เอกสารที่ใช้ในการเขียน 13/07/2560
แบบเลื่อนระดับ ประจำตำแหน่ง แบบทดลอง 11/07/60