หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
การประชุมพิจารณาฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561    
    1. เรื่อง พิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต. 13/02/2561
    2. เรื่อง การตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/02/2561
        วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
                    - คำสั่งตั้งคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 13/02/2561
        วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ    
                    - จำนวนตำแหน่งว่างและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 13/02/2561
        วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา    
                    - การมอบหมายประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การเลือกสรร การประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 13/02/2561
    3. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) 13/02/2561
       3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวฯ 13/02/2561
       3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 13/02/2561
       3.3 คะแนนพื้นที่ห่างไกลและเสี่ยงภัยของสถานบริการสาธารณสุข 13/02/2561
       3.4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ 13/02/2561
       3.5 หน่วยงานที่เสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกไปปฏิบัติราชการชั่วคราวฯ 14/02/2561
       3.6 บัญชีรายละเอียดผู้สมัครไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ 13/02/2561

     แบบฟอร์มต่างๆ
  หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล 16/08/2560
การขอรับเงิน กบข    
     - แบบ กบข.จก001-2551 (กรณีบรรจุกลับเข้ารับราชการ) 13/07/2560
     - แบบ กบข.รง 008-1-2555 (กรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ) 13/07/2560
การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย    
     - แบบ 5309 (บำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย) 13/07/2560
การขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ    
     - แบบ 1 (หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ) 13/07/2560
     - แบบ 5313 (แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ) 13/07/2560
     - แบบ กสจ. 004-1 (แบบขอรับเงินกองทุน กสจ.) 13/07/2560
การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณราชการ-ลาออกจากราชการ    
     - แบบ 5300 ขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ หรือข้าราชการออกจากราชการ 13/07/2560
     - แบบ กบข.รง 008-1-2555 13/07/2560
     - แบบ-สรจ.1 13/07/2560
     - แบบ-สรจ.2 13/07/2560
     - แบบ-สรจ.3 13/07/2560
การเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ    
     - แบบ 7127 (แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) 13/07/2560
แบบคำขอมีบัตรต่างๆ    
     - แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรพนักงานราชการ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรพิทักษ์เสรีชน 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง พกส. 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรลูกจ้างประจำ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จบำนาญ 13/07/2560
     - แบบคำขอมีบัตรเหรียญชายแดน 13/07/2560
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ    
     - กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 13/07/2560
     - แบบคำขอหนังสือรับรอง 13/07/2560
     - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 13/07/2560
     - ใบขอยกเลิกวันลา 13/07/2560
     - ใบลาขออนุญาตเดินทางไปทางประเทศ 13/07/2560
     - ใบลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตร 13/07/2560
     - ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 13/07/2560
     - ใบลาพักผ่อน 13/07/2560
     - ใบลาอุปสมบท 13/07/2560
หนังสือขอลาออกจากราชการ    
     - หนังสือขอลาออกจากราชการ 13/07/2560
เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ    
     - เอกสารรายละเอียดต่างๆ 13/07/2560
     - ใบรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 13/07/2560
     - บำเหน็จตกทอด แบบ 1 13/07/2560
     - หนังสือรับรองการเป็นทายาท 13/07/2560
     - หนังสือรับรองรับเงินช่วยเหลือพิเศษ 13/07/2560
     - หนังสือรับรองวันเดือนปีเกิด 13/07/2560
     - เอกสาร รปภ1 13/07/2560
     - แบบคำขอเพิ่มฐานข้อมูลภาครัฐ (แบบ 7127) 13/07/2560
     - ใบสมัครสมาชิก กบข. 13/07/2560
     - ใบคำร้องขอมีบัตร กบข. 13/07/2560
     - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 13/07/2560
     - เอกสารที่ใช้ในการเขียน 13/07/2560
แบบเลื่อนระดับ ประจำตำแหน่ง แบบทดลอง 11/07/60