หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
บัญชีสรุปข้าราชการขอย้าย/โอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 29/08/2560
บัญชีรายละเอียดข้าราชการขอย้าย กรณีที่ 1 : ขอย้ายข้ามจังหวัด (ย้ายออก) จำนวน 4 ราย 29/08/2560
บัญชีรายละเอียดข้าราชการขอย้าย กรณีที่ 2 : ขอย้ายข้ามจังหวัด (ย้ายเข้า) จำนวน 1 ราย 29/08/2560
บัญชีรายละเอียดข้าราชการขอย้าย กรณีที่ 3 : ขอย้ายภายในจังหวัด จำนวน 8 ราย 29/08/2560
บัญชีรายละเอียดข้าราชการขอย้าย กรณีที่ 4 : ขอย้ายตาม ว 16/2558 จำนวน 2 ราย 29/08/2560
บัญชีรายละเอียดข้าราชการขอย้าย กรณีที่ 5 : ขอย้ายเพื่อให้ตรงตาม จ.18/ตรงตามปฏิบัติจริง จำนวน 13 ราย 29/08/2560
บัญชีรายละเอียดข้าราชการขอย้าย กรณีที่ 6 : ขอโอน (ออก) จำนวน 1 ราย 29/08/2560