หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 2561 รอบที่ 2 | 08/10/2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (PA) ไตรมาส 4 06/09/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 30/07/2561
Time Line การจัดเตรียมเอกสารและ Power Point เพื่อรับการตรวจราชการและนิเทศงานเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา รอบ 2 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 -3 สิงหาคม 2561 12/07/2561
คำแนะนำ/การสั่งการของผู้ตรวจราชการ การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดยะลา 12/07/2561
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 07/06/2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (PA) ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน 07/06/2561
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 2 เดือน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 เขตสุขภาพที่ 12 20/03/2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 20/03/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561 29/01/2561
time line ผังส่งงานผู้ตรวจรอบ 1 ปี 2561 07/01/2561
ตก.1 แบบรายงานการตรวจ รอบ 1 ปี 2561 07/01/2561
เล่มตรวขราชการ กรณีปกติ ประจำปี 2561 (ฉบับสมบูรณ์) 26/12/2560
1.สรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 14-9-60 20/09/2560
2.แนวทางการตรวจราชการ ปี 2561 20/09/2560
3.kpi_template ปี 2561 20/09/2560
4.MOPH 2018 brochure v5_150960_11.40 20/09/2560
Power Point สรุปผลตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 20/07/2560
สรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รอบ 1 ปี 2560 20/07/2560
เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 (อัพเดต 14/07/2560) 08/07/2560
การเตรียมการรับผู้ตรวจ รอบ 2 ปี 2560 07/07/2560
(ร่าง) เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 01/07/2560
คำแนะนำ/การสั่งการของผู้ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 24/05/2560
ผังส่งงานผู้ตรวจรอบ 2 ปี 2560 23/05/2560
ตก.1 แบบรายงานการตรวจราชการฯ รอบ 2 ปี 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 23 พ.ค. 2560) 08/05/2560
ผังเตรียมการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 03/05/2560
แนวทางการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 11/04/2560
ไฟล์นำเสนอ ผู้ตรวจรอบที่ 1 ปี 2560 20/06/2560
เอกสารเล่มตรวจรอบที่ 1 ปี 2560 07/04/2560
รายงาน ตก.1 ยะลา 11/04/2560
รายงาน ตก.2 ยะลา 11/04/2560
PP สรุปตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2560 ณ เบตง 07/04/2560
ตก.1 แบบรายงานการตรวจ รอบ 1 ปี 2560 07/04/2560
ผังส่งงานผู้ตรวจรอบ 1 ปี 2560 07/04/2560
สรุปข้อเสนอจากประเด็นการตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2560 07/04/2560
เอกสารแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 07/04/2560