หัวข้อ ไฟล์ วันที่อัปโหลด  
เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2561 29/01/2561
time line ผังส่งงานผู้ตรวจรอบ 1 ปี 2561 07/01/2561
ตก.1 แบบรายงานการตรวจ รอบ 1 ปี 2561 07/01/2561
เล่มตรวขราชการ กรณีปกติ ประจำปี 2561 (ฉบับสมบูรณ์) 26/12/2560
1.สรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 14-9-60 20/09/2560
2.แนวทางการตรวจราชการ ปี 2561 20/09/2560
3.kpi_template ปี 2561 20/09/2560
4.MOPH 2018 brochure v5_150960_11.40 20/09/2560
Power Point สรุปผลตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 20/07/2560
สรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รอบ 1 ปี 2560 20/07/2560
เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 (อัพเดต 14/07/2560) 08/07/2560
การเตรียมการรับผู้ตรวจ รอบ 2 ปี 2560 07/07/2560
(ร่าง) เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 01/07/2560
คำแนะนำ/การสั่งการของผู้ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 24/05/2560
ผังส่งงานผู้ตรวจรอบ 2 ปี 2560 23/05/2560
ตก.1 แบบรายงานการตรวจราชการฯ รอบ 2 ปี 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 23 พ.ค. 2560) 08/05/2560
ผังเตรียมการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 03/05/2560
แนวทางการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2560 11/04/2560
ไฟล์นำเสนอ ผู้ตรวจรอบที่ 1 ปี 2560 20/06/2560
เอกสารเล่มตรวจรอบที่ 1 ปี 2560 07/04/2560
รายงาน ตก.1 ยะลา 11/04/2560
รายงาน ตก.2 ยะลา 11/04/2560
PP สรุปตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2560 ณ เบตง 07/04/2560
ตก.1 แบบรายงานการตรวจ รอบ 1 ปี 2560 07/04/2560
ผังส่งงานผู้ตรวจรอบ 1 ปี 2560 07/04/2560
สรุปข้อเสนอจากประเด็นการตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2560 07/04/2560
เอกสารแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 07/04/2560