* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560  (ภาพรวมจังหวัดยะลา และแยกรายสถานบริการ)
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
   

* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมจังหวัดยะลา
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58

* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.เมืองยะลา
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.เบตง
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.บันนังสตา
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.ธารโต
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.ยะหา
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.รามัน
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.กาบัง
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  อ.กรงปินัง
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
   
ข้อมูลดึงย้อนหลังเพื่อแยกอายุรายปี  
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  แยกรายอำเภอ
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC)
* ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558  แยกรายสถานบริการ
    ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC)
 

 

 

 

 

Create By... IT