สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559