ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
    12/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    12/03/2563
กรอบแนวทางการดำเนินการ
    12/03/2563
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
    - แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ
    - หนังสือจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    - การขออนุญาตปิดและปลดประกาศ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
    - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    12/03/2563
    - บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นหรือคู่สัญญา
    12/03/2563
    - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
    - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
    - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
    07/03/2563
วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
    07/03/2563


ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)


ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    11/03/2563
คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
    07/03/2563
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
    10/03/2563
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    12/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    07/03/2563

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
    10/03/2563
    - ผู้บริหารหน่วยงาน
    - นโยบายของผู้บริหาร
    - โครงสร้างหน่วยงาน
    - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    - ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
    - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
    - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
    - ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
    - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
    12/03/2563
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปี ทุกแผน)
    10/03/2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
    13/03/2563
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
    13/03/2563
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    13/03/2563
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    10/03/2563
    - แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    - ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาะารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
    - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
มาตรฐาน หรือคู่มือปฏิบัติงาน
    10/03/2563
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
    10/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
    11/03/2563

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ


ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

รอบ 12 เดือน
บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)
    13/08/2563
ประกาศรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการการปฏิบบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน)
    13/08/2563
ภาพถ่ายประกอบ (รอบ 12 เดือน)
    13/08/2563
รอบ 6 เดือน
บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    06/03/2563
ประกาศรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการการปฏิบบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
    06/03/2563
ภาพถ่ายประกอบ
    06/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

รอบ 12 เดือน
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
    21/08/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    21/08/2563
รอบ 6 เดือน
คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายอำนาจ
    06/03/2563
หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Applicationหรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
    06/03/2563
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
    06/03/2563
    - การทุจริต
    - ร้องเรียนทั่วไป
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
    06/03/2563
หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
    06/03/2563
ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง
    06/03/2563
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
    06/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    06/03/2563

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
    07/03/2563
มีกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    07/03/2563
    - มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับรองของขวัญแก่ช้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
    - มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560
    - มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
    - มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
    - มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    - มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
    - มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
หนังสือเวียน
    10/03/2563
มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง
    10/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
    10/03/2563

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    11/03/2563
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
    11/03/2563
มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
    11/03/2563
บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
    11/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
    11/03/2563
หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส
    07/03/2563
การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
    07/03/2563
หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
    07/03/2563
หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
    07/03/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
    07/03/2563

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักฐานการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    08/01/2563
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
    08/01/2563
ภาพถ่ายประกอบ
    08/01/2563
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    08/01/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
    08/01/2563

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานตามองค์ประกอบในข้อ 1 ถึงข้อ 4
    03/02/2563
    - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของสำนักงานสาธารณสุข ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
    - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ดำเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2563
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
          - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 1)
          - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
          - ติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 3)
    - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
    - แผนปฏิบัติการป้องกันส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
    03/02/2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือมีสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    03/02/2563

ไตรมาสที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
    07/03/2563
    - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
    - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
    07/03/2563
    - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ
    - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
ไตรมาสที่ 4
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
    19/08/2563
    - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
    - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
    19/08/2563
    - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ
    - หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 12 : แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต