รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    21/06/2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    21/06/2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    21/06/2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    21/06/2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
    21/06/2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    21/06/2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
    20/06/2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน
    20/06/2562
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    19/06/2562
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    19/06/2562
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    19/06/2562
แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    19/06/2562
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    19/06/2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    18/06/2562
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    18/06/2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    18/06/2562
คำสั่งจ.ยะลา 4760/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและนายเภอ ลงวันที่ 1 ต.ค 61
    09/04/2562
EB10 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562
    28/03/2562
EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    27/03/2562
EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562
    27/03/2562