ประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
    13/12/2561
เรื่องสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของสำนักงานฯ
    13/11/2561
รายงานผลการประชุมปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    17/07/2561
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของสนง.ยะลา
    17/07/2561
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
    17/07/2561
แผนปฏิบัติการการปเองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    12/07/2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
    12/07/2561
คู่มือตรวจประเมินหลักฐาน MOPH ITA 2561
    03/07/2561
สมาชิกEB11ร่วมเดินรณรงค์
    25/06/2561
ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม EB 11 SSJYA
    25/06/2561
คำสั่ง เรื่องการจัดโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
    30/05/2561
คณะทำงาน ITA คณะที่ 3.6 (EB11)
    21/05/2561
สารบรรณมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
    13/03/2561
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
    13/03/2561
แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
    07/03/2561