แบบสำรวจ EBIT ปี 61 (KPI 60)
    25/12/2560
PowerPoint ผู้ตรวจประเมิน ITA 61 (27-28 พ.ย. 60)
    25/12/2560
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
    01/12/2560
แบบสำรวจ EBIT ปี 61 (KPI 79) สสอ.,รพ.
    01/12/2560
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2561
    01/12/2560
สรุปเรื่องร้องเรียนปี 2560 (1 ตค. 2559-20 กย. 2560)
    11/10/2560
คู่มือ/เอกสารการประเมิน ITA ปี 2561 (สสอ., รพช.)
    09/10/2560
สรุปเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2560
    14/06/2560
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประจำปีงบ 2560
    24/03/2560
ภาพแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
    25/01/2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ สสจ.ยะลา
    23/01/2560
แบบเก็บข้อมูล Internal และ External ปี 2560 
    12/01/2560
ไฟล์นำเสนอประชุมประเมินความโปร่งใส ITA วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเมืองยะลา
    12/01/2560
เอกสารบรรยายหาดใหญ่ITA (28-29 ธ.ค. 59)
    11/01/2560
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร 
    06/01/2560