ประกาศการคัดเลือกคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
    07/08/2563

[PDF] แจกจ่ายหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทย 2563 | [WEB] www.thaihealthreport.com
    03/06/2563

แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563 การรับตรงอิสระ
    03/06/2563

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2563
    12/05/2563

ประกาศสสจ.ยะลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาสู่บุคลากรในสังกัดสสจ.ยะลา และหน่วยงานในสังกัด ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 63
    29/04/2563

ประชาสัมพันธ์แจ้งการเลื่อนการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตฯ
    02/05/2563

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
    29/04/2563

จ.ยะลา กำหนดแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    28/03/2563

ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2563
    24/03/2563

สป.ประชาสัมพันธ์สโลแกนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    24/03/2563

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
    24/03/2563

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ สรพ. (วช.21) ว 031 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
    20/03/2563

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย) จำนวน 1 ชุด
    20/03/2563

สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.02/ว180 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอมอบทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว จำนวน 1 ชุด
    20/03/2563

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2563
    16/03/2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563
    13/03/2563

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    13/03/2563

ประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรับสมัครแพทย์ฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
    12/03/2563

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 9-13 มี.ค. 63
    10/03/2563

ประชาสัมพันธ์สรรหา คัดเลือก พิจารณา ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
    20/02/2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทยครั้งที่ 4"
    20/02/2563

ประชาสัมพันธ์การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563
    18/02/2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
    06/02/2563

ศาลากลาง จ.ยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
    30/01/2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสุตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
    29/01/2563

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
    29/01/2563

คณะศึกษาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดสรรโควตาสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
    29/01/2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563
    22/01/2563

แบบฟอร์มคำขอใช้ในการจัดทำโปรแกรม/ระบบ (หน่วยงานภายใน สสจ.ยะลา)
    20/01/2563