การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
    20/10/2563

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต./ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง
    08/10/2563

การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    23/09/2563

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
    21/08/2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกรณี COVID-19 ระยะที่ 2
    17/08/2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 13 ส.ค.63 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สสจ.ยะลา
    13/08/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2
    11/08/2563

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
    10/08/2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา
    07/08/2563

ประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สสจ.ยะลา 6 อัตรา
    04/08/2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา
    04/08/2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 29 ก.ค.63 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา
    29/07/2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา ลงวันที่ 15 ก.ค. 63
    15/07/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ยะลา
    14/07/2563

ประกาศ สสจ.ยะลา เรื่องรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
    08/07/2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 2 ก.ค.63 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา
    04/07/2563

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/ว 412 ลว.24 มิย.63 การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุเข้ารับราชการกรณีโควิด 19
    30/06/2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา
    24/06/2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณี COVID 19 สังกัด สสจ.ยะลา
    24/06/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณี COVID 19 สังกัด สสจ.ยะลา
    18/06/2563

ประกาศ สสจ.ยะลา ลงวันที่ 8 มิ.ย. 63 เรือง กำหนดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
    09/06/2563

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
    21/05/2563

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
    15/05/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
    12/05/2563

ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
    24/04/2563

รพ.เบตง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
    13/04/2563

ประกาศ จ.ยะลา ลงวันที่ 7 เม.ย.63 เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.รพ.กรงปินัง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
    08/04/2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ลงวันที่ 5 มี.ค.63 เรื่อง ผลการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล รพร.ยะหา
    27/03/2563

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำปี 2563 ปรับปรุง ณ 30 มี.ค. 63
    17/03/2563

ประกาศ จ.ยะลา ลงวันที่ 11 มี.ค.63 เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.รพ.(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.กรงปินัง
    12/03/2563

ประกาศ สสจ.ยะลา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
    07/03/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพร.ยะหา ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
    04/03/2563

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.กรงปินัง สสจ.ยะลา
    25/02/2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพร.ยะหา ลงวันที่ 3 ก.พ. 63
    03/02/2563

ประกาศ สสจ.ยะลา ลงวันที่ 22 ม.ค.63 เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
    24/01/2563

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
    17/01/2563

ประกาศ สสจ.ยะลา ลงวันที่ 6 มค.63 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
    06/01/2563