ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอธารโต (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
      30/03/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอธารโต
      20/03/2564

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
      12/03/2564

การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
      09/03/2564

การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564
      09/03/2564

ประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครเลื่อนในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอธารโต
      05/03/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา และโรงพยาบาลธารโต
      11/02/2564

การคัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับรางวัล "นักสาธารณสุขทรงคุณค่า"
      03/02/2564

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รับราชการต่อไป
      02/02/2564

ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
      02/02/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ยะลา
      29/01/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
      28/01/2564

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ยะลา
      24/01/2564

แบบประเมินสมรรถนะผู้สมัครในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
      14/01/2564

การคัดเลือกข้าราชการพเลรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา
      13/01/2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
      08/01/2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. สสจ.ยะลา
      06/01/2564