ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ยะลา
      24/01/2564

แบบประเมินสมรรถนะผู้สมัครในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
      14/01/2564

การคัดเลือกข้าราชการพเลรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา
      13/01/2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
      08/01/2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. สสจ.ยะลา
      06/01/2564