ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
    22/10/2563

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563
    19/10/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    11/09/2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    31/08/2563

ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
    25/08/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋าแบบสะพายหลังพร้อมสกรีนข้อความ) โดยวิธีคัดเลือก
    03/07/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน LAN Outlet และระบบกระจายสัญญาณไร้สาย Access point โดยวิธีคัดเลือก
    07/05/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (IPC) โดยวิธีคัดเลือก
    01/05/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จำนวน 10 รายการ
    21/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 9 รายการ
    21/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า)
    11/03/2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายภายในและระบบกระจายสัญญาณไร้สาย
    06/03/2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (IPC)
    06/03/2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
    06/03/2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
    06/03/2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าฯ)
    19/02/2563

ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    19/02/2563

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563
    12/02/2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.พ. 63
    04/02/2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 63
    04/02/2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
    24/01/2563

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562
    09/01/2563