ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 12 ต.ค 2563
    21/10/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านและสุขภาพ ปีการศึกษา 2563
    20/10/2563

ขอความร่วมมือในการเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกสร ประจำปี 2564
    15/10/2563

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 9
    15/10/2563

ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้
    15/10/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ 45 ปี สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
    15/10/2563

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
    15/10/2563

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "YCC CHARITY RUN 2020" ในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา
    15/10/2563

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system) ประจำปี 2564
    12/10/2563

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1
    07/10/2563

รพ.ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์งานวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
    07/10/2563

แผนคำขอสนับสนุนงบอุดหนุน
    07/10/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
    23/09/2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
    23/09/2563

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6
    21/09/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺกิจกรรมกล้วยน้ำไทมูลนิธิเรียนต่อสายวิชาชีพ
    17/09/2563

คณะเภสัชฯ ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น : การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ
    15/09/2563

ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดย ไม่ถือเป็นวันลา
    02/09/2563

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563
    02/09/2563

ประชาสัมพันธ์การการประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ปี 2563
    02/09/2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอด ปีการศึกษา 2564 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
    02/09/2563

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อระบบสุขภาพฯ
    28/08/2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2564
    21/08/2563

ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
    12/08/2563

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ภายใต้ชื่อรวมพลังหมออนามัย ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ปลอดภัย Covid-19 อย่างยั่งยืน
    03/08/2563

ศาลากลางจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์เรื่อง การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
    29/07/2563

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัล/องค์กรดีเด่น
    24/07/2563

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 7
    24/07/2563

กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ
    16/07/2563

หนังสือ ที่ ส.พ.ส.ท.78 2563 เริ่อง การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
    14/07/2563

หนังสือ ที่ สธ 0201.02 ว439 เริื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11
    14/07/2563

หนังสือ ที่ สธ 0201.02/ว434 เริื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
    14/07/2563

หนังสือ ที่ สธ 0201.02 ว431 เริื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ส.ค.2563
    14/07/2563

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
    14/07/2563

ข่าว อาหารและยา ณ วันที่ 22 มิ.ย 2563
    02/07/2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ
    26/06/2563

ข่าว อาหารและยา ณ วันที่ 9 มิ.ย 2563
    23/06/2563

ข่าว อาหารและยา ณ วันที่ 5 มิ.ย 2563
    23/06/2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบนอกเวลาราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม
    11/06/2563

กบรส. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2563
    09/06/2563

ข่าว อาหารและยา ณ วันที่ 5 พ.ค 2563
    20/05/2563

ข่าว อาหารและยา ณ วันที่ 20 เม.ย. 2563
    12/05/2563

สป. แจ้งเวียนแนวทางการขอซื้อแอลกอฮอล์จากโรงงานผู้ผลิตเอทานอลเพื่อใช้ในหน่วยงานโดยไม่ได้จำหน่าย
    29/04/2563

ข่าว อาหารและยา ณ วันที่ 13 เม.ย. 2563
    29/04/2563

ข่าวอาหารและยา วันที่ 24 ก.พ. 63
    07/03/2563

ข่าวอาหารและยา วันที่ 18 ก.พ. 63
    07/03/2563

อย. ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2563
    05/03/2563

ชมรมเภสัชฯ ภายใต้ ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 63
    11/02/2563

อย. ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบ 63
    07/02/2563