ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 19 ก.พ. 2564
      12/03/2564

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2564 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
      08/03/2564

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม คีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy Training" รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2564 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
      08/03/2564

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหร้บผู้เดินทางในประเทศไทย
      05/03/2564

กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564
      05/03/2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหบัณฑิต และพิจารณาสนับสนุนพยาบาลในสังกัดเพื่อสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564
      05/03/2564

หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2564
      02/03/2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา
      23/02/2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับนักวิชาชีพ รุ่นที่ 3"
      19/02/2564

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
      19/02/2564

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 8 ก.พ. 2564
      19/02/2564

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 4 ก.พ. 2564
      19/02/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
      05/02/2564

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564
      05/02/2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
      29/01/2564

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564
      29/01/2564

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564
      24/01/2564

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนักพัฒนา" ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
      24/01/2564

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
      24/01/2564

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ และการรับสมัครของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2564
      24/01/2564

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขประเมินสุขภาพใจให้กับตัวเอง (MENTAL Health Check in)
      19/01/2564

การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ
      14/01/2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564
      14/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11
      04/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2564
      04/01/2564