ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564
      24/01/2564

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนักพัฒนา" ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
      24/01/2564

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
      24/01/2564

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ และการรับสมัครของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2564
      24/01/2564

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขประเมินสุขภาพใจให้กับตัวเอง (MENTAL Health Check in)
      19/01/2564

การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ
      14/01/2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564
      14/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11
      04/01/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2564
      04/01/2564