เรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
   ความพึงพอใจต่อการรับบริการ
 • แบบฟอร์มใบรับแจ้งร้องเรียนด้านการได้รับบริการ ดาวน์โหลดใบร้องเรียน
 • ส่งแบบฟอร์มใบรับแจ้งร้องเรียนด้านการได้รับบริการ Link ส่งใบร้องเรียน
 • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ ตอบแบบสอบถาม
 •    ช่องทาง
 • แจ้ง งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาโดยตรง
 • กล่องรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 • จดหมายถึง งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 • เบอร์โทรติดต่อโดยตรง 0 7321 2008 ต่อ 416
 • ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ >> ดาวน์โหลดใบร้องเรียน
 •    ข้อร้องเรียนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • พบเห็นว่าบุคคลมีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
 • เป็นเรื่องที่ได้มีการทักท้วงหรือแจ้งเตือนบุคคลนั้นแล้ว
 • เป็นเรื่องของตนเองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
 • เบอร์โทรติดต่อโดยตรง 0 7321 2008 ต่อ 416
 • ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ >> ดาวน์โหลดใบร้องเรียน
 •    ข้อร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานที่ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หยาบ และระบุ
 • ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
 • ข้อกล่าวหาที่เข้าลักษณะฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม มีสาระสำคัญ เช่น ร้องเรียนใคร ทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน อย่างไร