กลุ่มงานและหน่วยงาน

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานนิติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
งานเลขานุการ