แบบประเมินความพึงพอใจของงานต่างๆ (PMQA หมวด 3)

งานส่งเสริม
งานควบคุมโรค
งานยุทธศาสตร์
งาน NCD

งานทันตกรรม
งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานแพทย์แผนไทย

งานพัฒนาคุณภาพ
งานประกันสุขภาพ
งานทรัพยากรบุคคล
งานนิติการ

งาน IT
งานเลขานุการ

แบบประเมินงานบริหารทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์
งานสารบรรณ
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
งานพัสดุ

งานการเงินและบัญชี
งานยานพาหนะ
งานวิทยุสื่อสาร

พนักงานบริการทั่วไป
งานรักษาความปลอดภัย