ระบบสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ระบบงาน HDC จังหวัดยะลา
ระบบงาน HDC กระทรวง
ระบบตรวจสอบ (PERSON)
ระบบคุณภาพข้อมูล SIS

ระบบคลังข้อมูล HT/DM
ระบบ QOF เขตสุขภาพที่ 12
ระบบ QOF จ.ยะลา
ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน HHC

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
ฐานข้อมูลประชากรและสถานะสุขภาพ
Monitor & DataExchange
Smart Kids

Dashboard COVID-19 จ.ยะลา (รายงานสถานการณ์ COVID-19)