ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รพ./สสอ. ปี 2562

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลเบตง

โรงพยาบาลบันนังสตา

โรงพยาบาลธารโต

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

โรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลกาบัง

โรงพยาบาลกรงปินัง

สสอ.เมืองยะลา

สสอ.บันนังสตา

สสอ.ยะหา

สสอ.กาบัง