กลุ่มงานและหน่วยงาน

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

กลุ่มงานควบคุมโรค

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทย

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานนิติการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

งานสุขภาพจิต
และยาเสพติด

งานเลขานุการ